Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Budowa i funkcjonowanie wirtualnych systemów produkcyjnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Structure and operation of virtual production systems

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wirtualne systemy produkcyjne
  • produkcja zwinna
EN
  • virtual production systems
  • agile production
Streszczenie

PL Konkurencyjność przedsiębiorstw produkcyjnych jest istotnym czynnikiem wpływającym na kondycję gospodarki Polski. W odpowiedzi na nowe, turbulentne warunki otoczenia w jakich funkcjonują współczesne przedsiębiorstwa opracowana została koncepcja przedsiębiorstwa zwinnego. Najbardziej rozwiniętą formą zwinności jest organizacja wirtualna. W pracy zaprezentowano wyniki badań nad czynnikami wpływającymi na decyzję przedsiębiorstw o realizacji procesów produkcyjnych w ramach wirtualnych jednostek produkcyjnych, budową i funkcjami elementów z jakich tworzone są wirtualne systemy produkcyjne, oraz celami przez nie realizowanymi. Wskazano na różnice w determinantach oraz celach pomiędzy przedsiębiorstwami realizującymi procesy produkcji jednostkowej i małoseryjnej a przedsiębiorstwami realizującymi procesy produkcji seryjnej i masowej. Zaprezentowano opracowany w trakcie badań model transferu procesu produkcyjnego pomiędzy wirtualną i wewnętrzną jednostką produkcyjną przedsiębiorstwa.

EN Competitiveness of production enterprises is an important factor affecting the condition of the Polish economy. In response to new turbulent environmental conditions in which modern enterprises operate, the concept of an agile enterprise has been developed. The most developed form of agility is a virtual organization. The work presents the results of research on factors determining the decision of enterprises on the implementation of production processes within virtual production units, the construction and functions of the elements from which virtual production systems are created, and the objectives they implement. Differences in determinants and goals between enterprises implementing unit and small-lot production processes and enterprises implementing serial and mass production processes were pointed out. The model of transfer of the production process between the virtual and internal production unit of the enterprise developed during the research was presented.

Liczba stron

214

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2014

Katalog on-line

to2018998140

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Przemysław Niewiadomski

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

08.08.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Hanna Włodarkiewicz-Klimek

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

20.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości