Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wyznaczanie elastyczności popytu na energię elektryczną odbiorców korzystających z taryf strefowych poprzez analizę porównawczą ich profili obciążeń

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Determination of price elasticity of electricity demand of residential consumers using zonal tariffs through comparative analysis of their load profiles

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • sterowanie popytem
  • zużycie energii elektrycznej
  • cenowa elastyczność popytu
  • taryfy strefowe
  • odbiorcy typu gospodarstwa domowe
EN
  • demand side response
  • electricity consumption
  • price elasticity of demand
  • zonal tariffs
  • residential consumers
Streszczenie

PL W rozprawie doktorskiej przedstawiono nową metodę wyznaczania cenowej elastyczności popytu na energię elektryczną odbiorców taryf strefowych, opartą o analizę porównawczą profili obciążeń odbiorców w aktualnych warunkach rynkowych. Proponowana metoda może stanowić alternatywę do dotychczas wykorzystywanych metod analizy szeregów czasowych danych. W pracy szczegółowo przedstawiono proponowaną metodę wyznaczania cenowej elastyczności popytu w ujęciu wartości średniej oraz dobowo zmiennych wartości elastyczności własnej i wzajemnej. Wyznaczono dotąd nieznane wartości cenowej elastyczności popytu dla odbiorców taryf strefowych w gospodarstwach domowych. Przedstawiono możliwe zastosowanie przedstawionej metody, w tym analizę efektywności oddziaływania obecnie wykorzystywanych taryf strefowych w Polsce oraz zaproponowano wskaźniki efektywności taryf strefowych dla oceny korzyści energetycznych oraz ekonomicznych wynikających ze zmiany rozliczenia na taryfę strefową. Przeanalizowano również godzinowe oddziaływanie taryf strefowych na obciążenie systemu elektroenergetycznego w okresie obciążenia szczytowego.

EN The doctoral thesis presents a novel method of determining the price elasticity of electricity demand of the consumers settled according to zonal tariffs, based on a comparative analysis of consumer load profiles in the current market conditions. The proposed method may be an alternative to the previously used methods of analysing time-series data. The thesis describes in detail the proposed method of determining price elasticity of electricity demand, both in terms of the average value and the daily variable values of self and cross elasticity. Hitherto unknown values of price elasticity of demand of residential zonal tariffs’ customers were determined. Possible applications of the presented method are presented, including an effectiveness analysis of the currently used zonal tariffs in Poland was performed and efficiency indicators of zonal tariffs’ operation were proposed for the assessment of energy and economic benefits resulting from the consumers’ change of settlement to a time-of-use tariff. The hourly impact of zonal tariffs on the power system’s load during peak load period was also analysed.

Liczba stron

145

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

energetyka

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Paweł Sowa

Miejsce

Gliwice, Polska

Data

08.06.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Szkutnik

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

06.06.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

09.07.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka