Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wyznaczanie elastyczności popytu na energię elektryczną odbiorców korzystających z taryf strefowych poprzez analizę porównawczą ich profili obciążeń

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Determination of price elasticity of electricity demand of residential consumers using zonal tariffs through comparative analysis of their load profiles

Language

polish

Keywords
PL
  • sterowanie popytem
  • zużycie energii elektrycznej
  • cenowa elastyczność popytu
  • taryfy strefowe
  • odbiorcy typu gospodarstwa domowe
EN
  • demand side response
  • electricity consumption
  • price elasticity of demand
  • zonal tariffs
  • residential consumers
Abstract

PL W rozprawie doktorskiej przedstawiono nową metodę wyznaczania cenowej elastyczności popytu na energię elektryczną odbiorców taryf strefowych, opartą o analizę porównawczą profili obciążeń odbiorców w aktualnych warunkach rynkowych. Proponowana metoda może stanowić alternatywę do dotychczas wykorzystywanych metod analizy szeregów czasowych danych. W pracy szczegółowo przedstawiono proponowaną metodę wyznaczania cenowej elastyczności popytu w ujęciu wartości średniej oraz dobowo zmiennych wartości elastyczności własnej i wzajemnej. Wyznaczono dotąd nieznane wartości cenowej elastyczności popytu dla odbiorców taryf strefowych w gospodarstwach domowych. Przedstawiono możliwe zastosowanie przedstawionej metody, w tym analizę efektywności oddziaływania obecnie wykorzystywanych taryf strefowych w Polsce oraz zaproponowano wskaźniki efektywności taryf strefowych dla oceny korzyści energetycznych oraz ekonomicznych wynikających ze zmiany rozliczenia na taryfę strefową. Przeanalizowano również godzinowe oddziaływanie taryf strefowych na obciążenie systemu elektroenergetycznego w okresie obciążenia szczytowego.

EN The doctoral thesis presents a novel method of determining the price elasticity of electricity demand of the consumers settled according to zonal tariffs, based on a comparative analysis of consumer load profiles in the current market conditions. The proposed method may be an alternative to the previously used methods of analysing time-series data. The thesis describes in detail the proposed method of determining price elasticity of electricity demand, both in terms of the average value and the daily variable values of self and cross elasticity. Hitherto unknown values of price elasticity of demand of residential zonal tariffs’ customers were determined. Possible applications of the presented method are presented, including an effectiveness analysis of the currently used zonal tariffs in Poland was performed and efficiency indicators of zonal tariffs’ operation were proposed for the assessment of energy and economic benefits resulting from the consumers’ change of settlement to a time-of-use tariff. The hourly impact of zonal tariffs on the power system’s load during peak load period was also analysed.

Number of pages

145

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

power engineering

Signature of printed version

DrOIN 2132

On-line catalog

to2021500499

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Paweł Sowa

Place

Gliwice, Polska

Date

08.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Szkutnik

Place

Częstochowa, Polska

Date

06.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.07.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.