Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kształtowanie profilu koła tramwajowego w aspekcie oddziaływania dynamicznego z szyną

Authors

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN On tram wheel profile design in terms of dynamic interaction with rail

Language

polish

Keywords
PL
  • tramwaj
  • symulacja układów wielomasowych
  • profil koła
  • profil szyny
  • zużywanie
EN
  • tram
  • multibody simulation
  • wheel profile
  • rail profile
  • wear
Abstract

PL W pracy skupiono się na tematyce kształtowania profilu koła tramwajowego w aspekcie oddziaływania dynamicznego z szyną. Określono wpływ wybranych parametrów profilu poprzecznego i radialnego koła tramwajowego na oddziaływanie dynamiczne z szyną. Zweryfikowano także zmiany wybranych parametrów współpracy koła i szyny zaistniałe wskutek zużywania się profili współpracujących powierzchni. Utylitarnym aspektem niniejszej rozprawy jest opracowanie metodyki doboru profilu koła tramwajowego do warunków eksploatacji. Sformułowano główne zależności parametrów profilu koła tramwajowego w aspekcie bezpieczeństwa jazdy i intensywności zużywania i określono założenia dla projektowania nowych profili kół tramwajowych. Na podstawie materiału badawczego opracowanego w niniejszej pracy przeprowadzono optymalizację nowego profilu koła tramwajowego dla wybranego tramwaju. W pracy przedstawiono, na przykładzie nowoopracowanego profilu PP7, tok numerycznej weryfikacji dynamicznej współpracy z szyną, a także omówiono wyniki eksploatacji nadzorowanej.

EN This work is focused on the topic of designing a tram wheel profile in terms of dynamic interaction with the rail. The impact of selected parameters of the transverse and radial tram wheel profile on the dynamic interaction with the rail was determined. Changes in selected parameters of wheel-rail interaction as a result of wear to the profiles of the interacting surfaces were also verified. An utilitarian aspect of the work is to develop a methodology for tailoring a tram wheel profile for the specified operating conditions. The main dependencies of the parameters of the tram wheel profile in terms of driving safety and wear intensity, assumptions for the design of new tram wheel profiles and the verification methodology for new tram wheel profiles were formulated. On the basis of the research material developed in this dissertation, the optimisation of a new tram wheel profile was carried out for a selected tram. The workflow of numerical verification of the dynamic cooperation with the rail are presented on the example of the newly designed PP7 profile and the results of supervised operation are discussed.

Number of pages

131

OECD domain

civil engineering

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2146

On-line catalog

to2021500497

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Chudzikiewicz

Place

Warszawa, Polska

Date

21.05.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Michał Opala

Place

Warszawa, Polska

Date

16.03.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Grzegorz Zając

Place

Kraków, Polska

Date

28.06.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.10.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.