Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza procesu spalania gazów syntezowych z wysokotemperaturowym podgrzewem powietrza

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Study on combustion process of synthesis gases with high-temperature air

Language

polish

Keywords
PL
  • gazy syntezowe
  • emisja tlenków azotu
  • spalanie bezpłomieniowe
  • nośniki wodorowe
  • amoniak
EN
  • synthesis gases
  • nitrogen oxides emission
  • flameless combustion
  • hydrogen carriers
  • ammonia
Abstract

PL Praca doktorska dotyczy zagadnienia energetycznego wykorzystania gazów syntezowych pochodzących z procesów termochemicznej konwersji paliw stałych. Na badane paliwa syntezowe składały się wodór, tlenek węgla, metan oraz gazy inertne; azot i dwutlenek węgla. Uwzględniono również wpływ amoniaku na proces spalania. Wykonano analizy procesu spalania paliw w warunkach wysokiej temperatury powietrza w technologii spalania objętościowego. Wykazano, że przy spalaniu paliw syngazowych można uzyskać niskie poziomy emisji tlenków azotu, nawet poniżej 50ppm. Udział NH3 podnosił znaczący wzrost emisji NO. Jednak w najkorzystniejszej konfiguracji jedynie około 0,3% amoniaku przekonwertowało do tlenków azotu. Dodanie CO2 do gazu paliwowego powoduje wydłużenie strefy reakcji oraz zmniejszenie obszaru występowania wysokiej temperatury. Wywnioskowano, że głównym czynnikiem wpływającym na poziom emisji NO w spalaniu wysokotemperaturowym paliw syngazowych jest dostępność utleniacza w strefie reakcji. Wykazano, że można z powodzeniem wykorzystywać energetycznie paliwa syngazowe przy zachowaniu niskich parametrów emisyjnych.

EN The dissertation addresses the issue of the energetic use of synthesis gases from processes of thermochemical conversion of solid fuels. The synthesis gases consisted mainly of hydrogen, carbon monoxide, methane as well as the inert nitrogen and carbon dioxide. Hydrogen and ammonia were also added to the fuel. Analyses of the combustion process of these gases in conditions of high temperature air in volumetric combustion technology were carried out. It has been shown that low levels of nitrogen oxide emissions, even below 50ppm, can be achieved when burning syngas fuels. The addition of ammonia caused a significant increase in NO emissions. However, in the most favourable configuration, only 0.32% of ammonia converted to nitric oxides. The addition of carbon dioxide to the fuel gas results in elongation of reaction zone and reduction of high temperature region. It was concluded that the main factor affecting NO emissions in high air temperature combustion of syngas fuels is the availability of oxidant in the reaction zone. It was shown that syngas fuels can be successfully used energetically while maintaining low emission parameters.

Number of pages

110

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 2175

On-line catalog

to2022500517

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Artur Gutkowski

Place

Łódź, Polska

Date

29.12.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Waldemar Kuczyński

Place

Koszalin, Polska

Date

13.12.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.02.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.