Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badanie potencjału odporności organizacyjnej przedsiębiorstw produkcyjnych na przykładzie odlewni żeliwa

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Investigating the potential for organizational resilience in manufacturing companies on the example of cast iron foundry

Language

polish

Keywords
PL
  • odporność organizacji
  • odlewnie żeliwa
  • potencjał
  • pandemia Covid-19
EN
  • organization resilience
  • cast iron foundries
  • potential
  • the Covid-19 pandemic
Abstract

PL Głównym celem niniejszej rozprawy doktorskiej jest opracowanie modelu zarządzania potencjałem odporności organizacyjnej w odlewniach żeliwa. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Rozdział pierwszy to wprowadzenie do przedmiotu badań, którym jest obszar potencjału odporności organizacyjnej w polskich odlewniach żeliwa. W tej części pracy określono cele pracy, pytania badawcze, zastosowane metody badawcze, omówiono układ i konstrukcję pracy, a także naświetlono lukę badawczą w omawianym obszarze tematycznym. Kolejne dwa rozdziały stanowi analiza literatury z zakresu potencjału odporności organizacyjnej oraz procesu produkcyjnego w odlewni żeliwa, a ich celem jest przybliżenie problematyki pracy od strony teoretycznej. Rozdział czwarty przedstawia sytuację w branży odlewniczej zarówno w Polsce, jak i na świecie, a jego celem jest podkreślenie wagi i znaczenia społeczno-ekonomicznego wymiaru tematu poruszonego w rozprawie doktorskiej. W rozdziale piątym zostały omówione założenia metodologiczne badań własnych. W rozdziale tym zaprezentowano charakterystykę narzędzi badawczych. Zawarto w nim również analizę wyników badań empirycznych, które zostały przeprowadzone w odlewniach żeliwa na terenie Polski. Ponadto w rozdziale piątym zaprezentowano autorski model zarządzania potencjałem odporności organizacyjnej w odlewniach żeliwa. Rozprawę doktorską kończą wnioski podsumowujące podjęty przez autorkę temat oraz propozycje kierunku dalszych badań w obszarze zarządzania potencjałem odporności organizacyjnej.

EN The main objective of this Phd thesis is to develop a model for managing the potential of organizational resilience in cast iron foundries. The dissertation consists of five chapters. The first chapter is an introduction to the research subject, which is the area of organizational resilience potential in Polish iron foundries. This part of the thesis defines aims of the work, research questions, applied research methods, discusses the layout and design of the thesis, and highlights the research gap in the discussed topic area. The next two chapters are an analysis of the literature on the potential of organizational resilience and the production process in an cast iron foundry, and their purpose is to introduce the theoretical side of the thesis. The fourth chapter presents the situation in the foundry industry both in Poland and the world, and its aim is to emphasize the importance and significance of the socio-economic dimension of the topic raised in the dissertation. In the fifth chapter the methodological assumptions of the own research are discussed. This chapter presents the characteristics of research tools. It also contains the analysis of the results of empirical research, which were conducted in cast iron foundries in Poland. Moreover, the fifth chapter presents the author's model of managing the potential of organizational resilience in cast iron foundries. The dissertation ends with conclusions summing up the topic undertaken by the author and suggestions for the direction of further research in the area of managing the potential of organizational resilience.

Number of pages

167

OECD domain

social sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2194

On-line catalog

to2022000412

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Iwona Chomiak-Orsa

Place

Wrocław, Polska

Date

25.05.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ewa Mazur-Wierzbicka

Place

Szczecin, Polska

Date

30.05.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Przemysław Niewiadomski

Place

Zielona Góra, Polska

Date

31.05.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.07.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.