Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Historyczne urządzenia dźwigowe jako problem konserwatorski zabytków sztuki inżynieryjnej

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Maszyn, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Historical lifting devices as a conservation problem of engineering art monuments

Language

polish

Keywords
PL
  • ochrona dziedzictwa
  • dziedzictwo inżynieryjne
  • zabytkowe dźwigi
  • dźwigi osobowe
  • wartościowanie zabytków
EN
  • heritage protection
  • engineering heritage
  • historical elevators
  • passenger elevators
  • heritage values assessing
Abstract

PL Głównym celem pracy jest studium zasad ochrony zabytkowych urządzeń dźwigowych na wybranych przykładach oraz dokonanie oceny możliwości ich uniwersalizacji. Sformułowano także dodatkowy cel pracy, jakim jest opracowanie metody oceny wartości zabytkowej historycznych urządzeń dźwigowych, z ukierunkowaniem na badanie celowości ich konserwacji oraz dokonanie oceny możliwości ich uniwersalizacji, na potrzeby ochrony dziedzictwa sztuki inżynieryjnej. W rozprawie zawarto również syntezę historii rozwoju urządzeń dźwigowych na ziemiach polskich oraz katalog obiektów badawczych, opracowane w ramach projektu naukowo-badawczego, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wsparta analizą prawną metoda wartościowania może w praktyce ułatwić przeprowadzenie prac legislacyjnych, mających na celu wytworzenie narzędzia administracyjnego umożliwiającego współpracę urzędów konserwatorskich oraz Urzędu Dozoru Technicznego.

EN The main aim of the work is to study the principles of protection of historical lifting devices on selected examples and to assess the possibility of their universalization. An additional aim of the work was formulated. It is to develop a method of assessing the heritage value of historical lifting devices. This method should focus on examining the advisability of their conservation. The possibility of their universalization to protect the heritage of engineering art should also be assessed. The dissertation also contains a synthesis of the history of the development of lifting devices in Poland and a catalog of research objects, elaborated as part of the project financed by the National Centre of Science. Supported by legal analysis, the valuation method can facilitate legislative works to create an administrative tool enabling cooperation between conservation offices and the Technical Inspection Office.

Number of pages

150

OECD domain

engineering and technical sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering and transport

Signature of printed version

DrOIN 2208

On-line catalog

to2023500570

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Kwaśniewski

Place

Kraków, Polska

Date

08.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bogumiła J. Rouba

Place

Toruń, Polska

Date

30.08.2022

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.10.2022

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.