Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Usuwanie związków organicznych z wody podczas filtracji przez złoża biologicznie aktywnych filtrów węglowych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska i Instalacji Budowlanych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Removal of organic compounds from water during filtration through biologically active carbon filters

Language

polish

Keywords
PL
  • filtry biologicznie aktywne
  • związki organiczne
  • oczyszczanie wody
  • biofilm
  • biodegradacja
EN
  • biologically active filter
  • organic compounds
  • water treatment
  • biofilm
  • biodegradation
Abstract

PL Wysoka skuteczność usuwania rozpuszczonej materii organicznej z wody podczas filtracji przez biologicznie aktywne filtry węglowe powoduje, że są one coraz częściej włączane do ciągów technologicznych stacji uzdatniania wody. Biofiltracja realizowana jest przy udziale mikroorganizmów zdolnych do metabolizowania zanieczyszczeń w reakcjach utleniania i redukcji. Celem pracy było poznanie powiązań między aktywnością biologiczną filtrów a skutecznością eliminacji związków organicznych z wody. W ramach pracy przeprowadzono badania nad możliwością przyspieszenia wpracowania złoża filtracyjnego poprzez recyrkulację popłuczyn. Analizowano wpływ aktywności mikrobiologicznej złoża na efektywność usuwania związków organicznych z wody w procesie biofiltracji. W trakcie badań potwierdzono, że zależności występujące między różnymi długościami fal pomagają w charakteryzowaniu materii organicznej. W prowadzonych badaniach wykorzystano i porównano różne metody kontroli pracy filtra. Praca dostarcza nowej wiedzy na temat zależności między parametrami procesowymi a aktywnością oraz rodzajem mikroorganizmów bytujących w złożu.

EN The high efficiency of removing dissolved organic matter from water during filtration through biologically active carbon filters means that these filters are increasingly being included in the technological process of Water Treatment Plants. Biofiltration is carried out with the participation of microorganisms capable of metabolizing pollutants in oxidation and reduction reactions. The aim of this study was to discover the relationship between the biological activity of filters and the effectiveness of the elimination of organic compounds from water. Research was carried out on the possibility of accelerating the biological activation of the filter bed by recirculating backwashings. In the next stage of the research, the effect of the microbiological activity of the bed on the efficiency of removing organic compounds from water in the biofiltration process was analyzed. It was confirmed that the relationships between different wavelengths help in the characterization of organic matter. In the research the use and comparison of various methods of filter operation control. The PhD thesis provides new knowledge on the relationship between biofiltration process parameters and the activity and type of microorganisms inhabiting the bed.

Number of pages

97

Scientific discipline (Law 2.0)

environmental engineering, mining and energy

Signature of printed version

DrOIN 2234

On-line catalog

to2023998755

Comments

Rozprawa doktorska oparta na cyklu publikacji. Informacje na ich temat znajdują się w SIN:

Publikacja I

Publikacja II

Publikacja III

Publikacja IV

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dorota Papciak

Place

Rzeszów, Polska

Date

20.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Małgorzata Wolska

Place

Wrocław, Polska

Date

14.03.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.06.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.