Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kształtowanie odporności na zużycie ścierne powłok nakładanych cieplnie

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Formation of abrasion resistance of heat-applied coatings

Language

polish

Keywords
PL
  • zużycie ścierne
  • napawanie
  • laserowanie
  • tribologia
  • powłoki
EN
  • abrasive wear
  • surfacing
  • lasering
  • tribology
  • coatings
Abstract

PL W ramach pracy doktorskiej przeprowadzono badania wpływu glebowej masy ściernej oraz powłok technicznych na zużycie elementów maszyn. Wyniki analizy literaturowej oraz eksperymentów wykazały, że powłoki nanoszone cieplnie mogą zwiększyć odporność na zużycie ścierne. W ramach pracy zbadano pięć rodzajów stali trudnościeralnych oraz dwa rodzaje powłok (napoina konwencjonalna i laserowa). Etapy badań obejmowały analizę mechaniczną właściwości stali i powłok, analizę chropowatości elementów przed i po teście tribologicznym, skanowanie 3D elementów oraz przeprowadzenie eksperymentu tribologicznego z różnymi wariantami ścierniwa. Wyniki wykazały, że napoina konwencjonalna poprawiła odporność na zużycie ścierne dla ścierniwa o parametrach W0% i pH7 oraz W0% i pH10. Napoina laserowa z kolei zmniejszyła zużycie dla ścierniwa o parametrach W10% i pH7. Nie stwierdzono wpływu powłok na wyniki zużycia dla ścierniwa o parametrach W10% i pH10. Na podstawie badań wyznaczono wnioski poznawcze, praktyczne i komercyjne, a także wskazały dalsze kierunki badań w celu ograniczenia zużycia elementów maszyn rolniczych i roboczych.

EN The dissertation provides a detailed analysis of the impact of soil abrasive mass and engineered coatings on the wear of machine components. Conducted research showed that that heat-applied coatings can increase the resistance of abrasive wear. Five types of wear-resistant steels and two types of coatings (conventional and laser surfacing) have been examined. The research encompassed: mechanical analysis of the properties of the steels and coatings, roughness analysis of the elements (before and after the tribological test), 3D scanning of the examined elements, and tribological experiment (with different abrasive variants). The research results indicate the resistance increase of on abrasive wear for the abrasive with parameters W0%, pH7 and W0%, pH10. The research also showed that the laser surfacing reduced abrasive wear for the abrasive mass with parameters W10% and pH7. There was no effect of heat-applied coatings on the wear results. On the basis of the conducted research, cognitive, utilitarian and commercial conclusions were formulated.

Number of pages

122

Scientific discipline (Law 2.0)

mechanical engineering

Signature of printed version

DrOIN 2276

On-line catalog

to202300472

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Monika Madej

Place

Kielce, Polska

Date

25.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej N. Wieczorek

Place

Gliwice, Polska

Date

26.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.