Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kultura organizacyjna jako czynnik zmian prorozwojowych w przedsiębiorstwach sektora usług komunalnych

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Organizational culture as a factor of pro-development change in enterprises of the municipal services sector

Language

polish

Keywords
PL
  • kultura organizacyjna
  • sektor komunalny
  • innowacyjność
  • prorozwojowość
  • zmiana kultury organizacyjnej
EN
  • organizational culture
  • municipal sector
  • innovation
  • pro-development
  • change of organizational culture
Abstract

PL Cel główny: diagnoza i analiza kultury organizacyjnej w wybranych przedsiębiorstwach sektora usług komunalnych, w tym określenie typu kultury organizacyjnej, który sprzyja przeprowadzaniu zmian prorozwojowych oraz opracowanie autorskiej koncepcji diagnozy do zastosowania. W pracy wykorzystano triangulację celem zapewnienia wyższej jakości prowadzonych badań. Zastosowano: kwestionariusz OCAI Camerona i Quinna, uzupełniony pytaniami autorskimi, badania eksperckie oraz metodę badania szarych relacji. W efekcie określono aktualny i pożądany profil kultury organizacyjnej, wskazano cechy i wartości fundamentalne dla prorozwojowej kultury organizacyjnej, które poddano ocenie eksperckiej oraz zbadano i oceniono siłę relacji pomiędzy typem kultury sprzyjającej zmianom prorozwojowym a cechami, które ją wspierają. Uzyskane wyniki dot. profilu przedsiębiorstw sektora usług komunalnych porównano z analogicznymi, uzyskanymi przez Camerona i Quinna. Opracowano autorską koncepcję diagnozy kultury organizacyjnej w kontekście wspierania zmian prorozwojowych w przedsiębiorstwach sektora usług komunalnych.

EN Main goal: diagnosis and analysis of organizational culture in selected enterprises from the municipal services sector, including determining the type of organizational culture that is conducive to carrying out pro-development changes and developing an original concept of diagnosis to be used. Triangulation was used in the work to ensure higher quality of the research. The following were used: Cameron and Quinn's OCAI questionnaire, supplemented with the author's questions, expert research and the gray relationship research method. As a result, the current and desired profile of organizational culture was determined, the features and values fundamental to the pro-development organizational culture were identified, which were subjected to expert assessment, and the strength of the relationship between the type of culture conducive to pro-development changes and the features that support it was examined and assessed. The results obtained regarding the profile of enterprises in the municipal services sector were compared with analogous ones obtained by Cameron and Quinn. An original concept for diagnosing organizational culture was developed in the context of supporting pro-development changes in enterprises from the municipal services sector.

Number of pages

288

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 2292

On-line catalog

to2023998821

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Gadomska-Lila

Place

Szczecin, Polska

Date

17.07.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Zastempowski

Place

Toruń, Polska

Date

09.06.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.10.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.