Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badania symulacyjne oraz ocena układu biegowego pojazdu szynowo-drogowego

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Simulation tests and evaluation of the running gear of a rail-road vehicle

Language

polish

Keywords
PL
  • bezpieczeństwo przeciw wykolejeniu
  • pojazdy szynowo-drogowe
  • symulacja układów wieloczłonowych
  • właściwości biegowe
EN
  • safety against derailment
  • rail-road vehicles
  • simulation of multi-body systems
  • running properties
Abstract

PL Autor w przeglądzie literatury wskazał na brak publikacji opisujących właściwości biegowe pojazdów szynowo-drogowych. Celem pracy jest analiza wpływu wybranych wariantów konstrukcji układów biegowych pojazdów szynowo-drogowych na ich oddziaływanie z torem. Obiekt badań to samochód ciężarowy wyposażony w szynowy układ jezdny. Pojazd został zamodelowany w środowisku symulacyjnym. Symulacje wykonano dla modelu w czterech wariantach konstrukcyjnych szynowego układu biegowego: 1- osie z niezależnymi kołami, 2- osie z zależnymi kołami, 3- osie z niezależnymi kołami, profil walcowy, 4- osie z zależnymi kołami, profil walcowy. Przeprowadzono badania w zakresie analizy stabilności biegu i oceny biegu po łuku toru obejmującą analizę podatności na wykolejenie i zużycie zarysu profilu kół. Najkorzystniejsza modyfikacja konstrukcji polega na zastąpieniu niezależnie obracających się kół na osi na koła zależne oraz zastosowanie kół o profilu walcowym bez obrzeża na osi środkowej.

EN In the literature review, the author pointed out the lack of publications describing the running properties of rail-road vehicles. The aim of the work is to analyze the impact of selected variants of the design of running systems of rail-road vehicles on their interaction with the track. The research object is a truck equipped with a rail running system. The vehicle was modeled in a simulation environment. Simulations were performed for the model in four design variants of the rail running system: 1- axle with independent wheels, 2- axle with dependent wheels, 3- axle with independent wheels, cylindrical profile, 4- axle with dependent wheels, cylindrical profile. Research was carried out on the analysis of running stability and the assessment of running on a track curve, including the analysis of susceptibility to derailment and wear of the wheel profile. The most advantageous modification of the structure consists in replacing independently rotating wheels on the axle with dependent wheels and using wheels with a cylindrical profile without a flange on the central axle.

Number of pages

143

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Signature of printed version

DrOIN 2323

On-line catalog

to2024998749

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Staniek

Place

Katowice, Polska

Date

28.08.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Grzegorz Zając

Place

Kraków, Polska

Date

06.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.12.2023

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa, geodezja i transport

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.