Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Od zużytych katalizatorów samochodowych do aktywnych cząstek platynowców (PGM)

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ SzD ] doctoral school student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN From spent automotive converters to active particles of platinum group metals (PGM)

Language

polish

Keywords
PL
  • PGM
  • nanocząstki
  • hydrometalurgia
EN
  • PGM
  • nanoparticles
  • hydrometallurgy
Abstract

PL W niniejszej pracy przedstawiono badania skupiające się na hydrometalurgicznym odzyskiem metali z grupy platynowców ze zużytych katalizatorów samochodowych. Zaproponowano proces złożony z kilku etapów, na początku zmielony katalizator ługowano w mniej rygorystycznych warunkach kwasów karboksylowych w celu wydzielenia jonów metali nieszlachetnych oraz oczyszczania katalizatora przed drugim stopniem ługowania. Drugim etapem procesu było ługowanie za pomocą bardziej agresywnych kwasów i utleniaczy, w celu odzysku PGM z katalizatora pozostałego po pierwszym etapie ługowania. W kolejnym etapie roztwory modelowe jak i rzeczywiste zawierające jony PGM poddano ekstrakcji ciecz-ciecz przy użyciu dwóch różnych ekstrahentów: czwartorzędowych soli pirydyniowych i soli fosfoniowej, w celu oddzielenia PGM od reszty jonów metali. Następnie przeprowadzono reekstrakcję PGM z naładowanych faz organicznych do wodnej. Badania związane z ekstrakcją i reekstrakcją metali były przeprowadzone także z roztworów rzeczywistych po ługowaniu zużytego katalizatora samochodowego. Ostatnim etapem zaproponowanego procesu było wytwarzanie nanocząstek PGM bez nośnika i na nośniku TiO2 zarówno z modelowego, jak i z rzeczywistego roztworu po reekstrakcji. Aktywność katalityczną otrzymanych PGM-NP potwierdzono w reakcji redukcji 4-nitrofenolu do 4-aminofenolu oraz w degradacji ibuprofenu.

EN The PhD thesis presents research focusing on the hydrometallurgical recovery of PGM from spent automotive catalytic converters. Such a process is not only profitable from an economic point of view, but also important for the protection of the environmental and the circular economy approach. A process consisting of several stages was proposed. In the beginning, the ground catalyst was leached under weak acidic conditions of carboxylic acids in order to separate base metal ions and purify the catalyst before the second stage of leaching. The second stage of the process was leaching with more aggressive acids and oxidants in order to recover PGM from the catalyst remaining after the first stage of leaching. In the next step, the model solution containing PGM ions was subjected to liquid-liquid extraction using two different extractants: quaternary pyridinium salts and phosphonium salt, in order to separate PGM from the rest of the base metal ions. Then, PGM was stripped from the loaded organic phase to the aqueous ones. Research related to the extraction and stripping of metals was also carried out from pregnant solutions after leaching of spent catalytic converters. The last stage of the process was the precipitation of PGM nanoparticles without a carrier and on a TiO2 carrier, both from the model and from the real solution after stripping. The catalytic activity of the obtained PGM-NP was tested in the reduction of 4-nitrophenol to 4-amionophenol and in the degradation of ibuprofene.

Number of pages

225

Scientific discipline (Law 2.0)

chemical sciences

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Agata Jakóbik-Kolon

Place

Gliwice, Polska

Date

17.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Dorota Kołodyńska

Place

Lublin, Polska

Date

15.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Radosław Mrówczyński

Place

Poznań, Polska

Date

08.12.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.02.2024

Unit granting title

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: nauki chemiczne

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.