Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda oceny zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii Materiałów, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Method for assessing the sustainable development of enterprises

Language

polish

Keywords
PL
  • zrównoważony rozwój
  • społeczna odpowiedzialność biznesu
  • lean green
  • czynnik ludzki
  • dobre praktyki
EN
  • sustainability
  • corporate social responsibility
  • lean green
  • human factor
  • good practices
Abstract

PL Współczesne organizacje odchodzą od tradycyjnego modelu zarządzania i kierują się w stronę idei zrównoważonego rozwoju. Jak dowodzi literatura przedmiotu, koncepcją zarządzania będącą kwintesencją działalności przedsiębiorstw w duchu tej idei jest koncepcja Lean Green. Akcentowanie ogromnej roli czynnika ludzkiego w jej ramach oraz wzrastająca popularność idei Społecznej Odpowiedzialności Biznesu uprawniła Autora do zaproponowania podejścia Human Lean Green, na którym bazuje opracowana i przedstawiona w pracy metoda. Ocena odbywa się poprzez pomiar wskaźników uzyskanych z analizy odpowiedzi udzielonych na pytania przez reprezentantów badanych przedsiębiorstw, dotyczących stosowania dobrych praktyk w procesach produkcyjnych i/lub usługowych. Badanie prowadzone jest w trzech wymiarach: doskonalenia procesów (Lean), wpływu na środowisko naturalne (Green) oraz jakości i bezpieczeństwa miejsca pracy (Human). Nowatorskimi elementami metody są: wyodrębnienie modułu Human, położenie akcentu na dobre praktyki gwarantujące skuteczność działań oraz możliwość prowadzenia oceny zarówno przedsiębiorstw wytwórczych, jak i usługowych.

EN Contemporary organizations have been shifting away from the traditional management model toward the idea of sustainability. As evidenced by the literature, the management concept underlying the very essence of this idea is the Lean Green approach. Accentuation of the human factor within this concept and the growing popularity of the idea of Corporate Social Responsibility legitimized the author to propose the Human Lean Green approach – the foundation for the method developed and presented in dissertation. The evaluation involves measuring indicators obtained through the analysis of responses provided by representatives of the surveyed companies. Questions regarded the application of good practices in production and/or service processes. The survey has been conducted across three dimensions: improvement of processes (Lean), impact on the environment (Green) and workplace quality and safety (Human). Innovative aspects of the method, compared to those proposed so far, are separation of the Human module, emphasis on good practices to ensure efficiency of operations and the ability to perform evaluation work on both manufacturing and service enterprises.

Number of pages

231

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Halina Brdulak

Place

Warszawa, Polska

Date

28.10.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marcin Lis

Date

26.09.2023

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

23.01.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.