Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda szybkiej transformacji procesów informacyjno-decyzyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The method for rapid transformation of information and decision-making processes

Language

polish

Keywords
PL
 • analiza procesowa
 • szybka transformacja procesów
 • cyfrowy bliźniak procesów
 • BPMN
 • KPI
 • BPRPM
EN
 • process analysis
 • rapid process transformation
 • process digital twin
 • BPMN
 • KPI
 • BPRPM
Abstract

PL Efektem realizacji pracy było wypełnienie deficytu poznawczego w zakresie: usystematyzowania i porównania dwudziestu jeden wybranych metod wspierających transformacje procesów informacyjno-decyzyjnych; zdefiniowania zestawu szesnastu założeń, w oparciu o które została opracowana metoda BPRPM oraz określeniu rankingu istotności dwunastu kryteriów oceny, które zostały wykorzystane w ocenie analizowanych metod/narzędzi/notacji/norm/architektur/modeli. Odpowiadając na pytania badawcze określono również zestaw rozpoznanych barier/trudności związanych z wdrażaniem zmian procesowych oraz potwierdzono zależność pomiędzy wielkością organizacji, a tym czy analizuje ona procesy. Wykazano również brak zależności pomiędzy wielkością organizacji, a tym czy w zarządzaniu procesami identyfikowane są bariery/trudności. Ponadto udokumentowano walidację opracowanej metody w formie opisów studiów przypadków. Przedmiotowa metoda została nazwana akronimem BPRPM, pochodzącym od angielskich słów Business Process Rapid Prototyping Method. Opracowana metoda pozwala w krótkim czasie (jeden dzień) przy minimalnym zaangażowaniu zasobów osobowych i finansowych organizacji, doświadczyć transformacji procesów informacyjno-decyzyjnych.

EN The result of the implementation of the work was the consequence of the cognitive deficit in terms of systematizing and comparing twenty-one selected methods that support the transformation of information and decision-making processes; defining a set of sixteen assumptions (based on which the BPRPM method was developed) as well as, determining the relevance ranking of twelve evaluation criteria, which were used in the evaluation of the analyzed methods/tools/notations/standards/architectures/models. In response to the research questions, a set of identified barriers/difficulties related to the implementation of process changes were determined. Moreover, the relation between the size of the organization and the usage of the process analysis was confirmed. The lack of relation between the organization's size and the existence of barriers/difficulties was identified in process management. In addition, validations of the developed method were documented in the form of case study descriptions. The method in question was named by the acronym BPRPM, derived from the English words Business Process Rapid Prototyping Method. The developed method allows one to experience the transformation of information and decision-making processes in a short period (one day) with minimal involvement of the organization's personnel and financial resources.

Number of pages

196

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Sabina Kauf

Place

Opole, Polska

Date

25.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maja Kiba-Janiak

Place

Jelenia Góra, Polska

Date

03.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.03.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.