Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

System zdalnej oceny emisji związków szkodliwych spalin z pojazdów szynowych i drogowych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Non-contact exhaust emission assessment system from road and rail vehicles

Language

polish

Keywords
PL
  • stężenia związków szkodliwych spalin
  • aparatura typu PEMS
  • brama emisyjna
  • teledetekcja
EN
  • concentration of harmful exhaust gases
  • PEMS equipment
  • emission gate
  • remote sensing
Abstract

PL W rozprawie doktorskiej przeprowadzono badania związków szkodliwych spalin w warunkach stacjonarnych oraz rzeczywistych. Pomiary przeprowadzono dla pojazdów osobowych wyposażonych w silniki zarówno o zapłonie iskrowym jak i samoczynnym oraz dla pojazdów szynowych. Badania obejmowały pomiary przy użyciu aparatury typu PEMS (Portable Emission Measurement System) oraz bramą emisyjną. Celem było przeprowadzenie badań na podstawie których następnie została wyznaczona procedura do rzetelnej i nieinwazyjnej oceny stężeń związków szkodliwych spalin z różnych typów pojazdów w ruchu, potwierdzonej badaniami zgodnymi rzeczywistymi warunkami eksploatacji. Na podstawie wcześniej przedstawionych rozważań przedstawiono propozycję autorskiej procedury badawczej pomiarów z wykorzystaniem bramy emisyjnej dla której sformułowano wytyczne dotyczące warunków otoczenia, warunków pomiarów oraz wartości granicznych, które ustalono na podstawie rozkładu normalnego oraz wykorzystaniu reguły trzech sigm.

EN In the doctoral dissertation, harmful exhaust gas compounds were tested in stationary and real conditions. The measurements were carried out for passenger vehicles equipped with both spark and compression ignition engines and for rail vehicles. The research included measurements using Portable Emission Measurement System equipment and an emission gate. The aim was to conduct research on the basis of which a procedure was then established for a reliable and non-invasive assessment of the concentration of harmful exhaust gases from various types of vehicles in motion, confirmed by tests consistent with actual operating conditions. Based on the previously presented considerations, a proposal was presented for the author's research procedure for measurements using an emission gate, for which guidelines were formulated regarding ambient conditions, measurement conditions and limit values, which were established on the basis of the normal distribution and the use of the three-sigma rule.

Number of pages

129

Scientific discipline (Law 2.0)

civil engineering, geodesy and transport

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dorota Burchart

Place

Katowice, Polska

Date

15.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jarosław Korzeb

Place

Warszawa, Polska

Date

04.03.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Third review

Hubert Kuszewski

Place

Rzeszów, Polska

Date

01.03.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.04.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.