Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kompetencje menedżerów a wybrane obszary konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie sektora płyt drewnopochodnych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Competencies of managers and selected areas of enterprise competitiveness on the example of the wood-based panels sector

Language

polish

Keywords
PL
  • kompetencje
  • menedżer
  • konkurencyjność
EN
  • competences
  • manager
  • competitiveness
Abstract

PL Rozprawa składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy pracy to przybliżenie pojęć kwalifikacji i kompetencji w oparciu o literaturę przedmiotu, w tym opisanie metod ich pomiaru. W kolejnym rozdziale podjęto próbę wyjaśnienia pojęcia konkurowania i konkurencji oraz przytoczono teorie znanych ekonomistów i badaczy obrazując w ten sposób ewolucję koncepcji konkurencji. W rozdziale trzecim zawarto wyjaśnienie, kim jest menedżer oraz jakimi cechami powinien się wyróżniać. W czwartym rozdziale nastąpiło przejście do praktycznego etapu pracy, gdzie dokonano charakterystyki badanej próby oraz opisano fazy prowadzonych badań, aby w dalszej części pracy oszacowanie ważność kompetencji menedżera i wskazać, które z nich wymagają udoskonalenia. Zaś ostatni rozdział w kolejnych swych podrozdziałach opisuje następujące wymiary: potencjał, strategię, instrumenty, przewagę oraz pozycję konkurencyjną. Przy każdym z nich podjęto się oceny zależności w stosunku do poszczególnych kompetencji menedżerów.

EN The dissertation consists of six chapters. The first chapter of the work presents the concepts of qualifications and competencies based on the literature on the subject, including a description of the methods of their measurement. The next chapter attempts to explain the concept of competition and competition and quotes the theories of famous economists and researchers, thus illustrating the evolution of the concept of competition. The third chapter explains who a manager is and what features he should have. In the fourth chapter, there was a transition to the practical stage of work, where the study sample was characterized and the phases of the research were described, in order to later assess the importance of the manager's competencies and indicate which of them require improvement. The last chapter, in its subsequent subchapters, describes the following dimensions: potential, strategy, instruments, advantage and competitive position. For each of them, an assessment of the relationship between individual competencies of managers was undertaken.

Number of pages

234

Scientific discipline (Law 2.0)

management and quality studies

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Waldemar Glabiszewski

Place

Toruń, Polska

Date

29.02.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Marek Matejun

Place

Łódź, Polska

Date

29.01.2024

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation before defense

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.07.2024

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.