Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zarządzanie sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Crisis Management for Small- and Medium-Sized Enterprises

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie sytuacją kryzysową
  • system wczesnego ostrzegania
  • kryzys
  • MSP
EN
  • crisis management
  • early warning system
  • crisis
  • SMEs
Abstract

PL W rozprawie przedstawiono problematykę zarządzania sytuacją kryzysową w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dokonano przeglądu i analizy wybranych pojęć oraz koncepcji zarządzania sytuacją kryzysową. Przedstawiono również specyfikę problemu zarządzania sytuacją kryzysową w MSP, która opierała się między innymi na przeanalizowaniu cech przedsiębiorstw tej wielkości w kontekście zarządzania sytuacją kryzysową. Część empiryczna pracy koncentrowała się na ocenie wrażliwości MSP na sytuacje kryzysowe oraz analizie ich przygotowania do zaistniałych i potencjalnych sytuacji kryzysowych. Wyniki badań własnych wskazują, że podatność na sytuacje kryzysowe maleje wraz ze wzrostem wielkości przedsiębiorstwa Ponadto analiza badań własnych wskazała, że zarządzanie sytuacją kryzysową ma znaczący wpływ na zrozumienie zmiennego otoczenia i sposobu reakcji na zaistniałe problemy, przez co zwiększa szanse na przetrwanie przedsiębiorstw tej wielkości. W pracy podjęto również próbę adaptacji modelu zarządzania sytuacją kryzysową do specyfiki MSP oraz przedstawiono procedurę postępowania w czasie trwania sytuacji kryzysowej.

EN The dissertation presents issues of crisis management in small and medium-sized enterprises. Selected terms and concepts of crisis management have been evaluated and analyzed. It also presents the specificity of the problem of crisis management in SMEs, which was based, inter alia, on analyzing the attributes of enterprises of this size in the context of crisis management. The empirical part of the work focused on assessing the sensitivity of SMEs to crisis and analysis of their preparation to the existing and potential crisis situations. Own research suggests that susceptibility to crises decreases with increasing the size of the company. The analysis showed that the crisis management has a significant impact on the understanding of the changing environment and the way of responding to problems whereby increasing the chances of survival of enterprises of this size. It has attempted to adapt the model of crisis management to the specifics of SMEs and presented a procedure during a crisis situation.

Number of pages

184

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1681

On-line catalog

to201580840

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Arkadiusz Borowiec

Place

Poznań, Polska

Date

05.06.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Julita Wasilczuk

Place

Gdańsk, Polska

Date

14.06.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

03.07.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu, w specjalności: zarządzanie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.