Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metodyka doskonalenia procesu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w aspekcie transformacji wiedzy

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Methodology of logistics process improvement in a production enterprise in the knowledge transformation context

Language

polish

Keywords
PL
  • doskonalenia procesu logistycznego
  • transformacja wiedzy
EN
  • logistics process improvement
  • knowledge transformation
Abstract

PL Celem głównym pracy, jest opracowanie metodyki doskonalenia procesu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w aspekcie transformacji wiedzy. Konstrukcję pracy przyporządkowano celowi badawczemu. Rozprawa składa się z 5 rozdziałów. Rozdział 1 prezentuje uzasadnienie podjęcia tematu badań, wskazuje lukę badawczą w zakresie metodologii doskonalenie procesu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w aspekcie transformacji wiedzy. W rozdziale tym sformułowano cel badawczy pracy oraz założenia wstępne. Zaprezentowano również przyjętą metodologię badań, czyli cykl badawczy pracy. Rozdział 2 obejmuje analizę literaturową z zakresu doskonalenie procesu logistycznego, w aspekcie transformacji wiedzy. W rozdziale 3 przedstawiono prezentację teoretycznych założeń opracowanej metodyki. Rozdział 4 prezentuje zastosowanie metodyki doskonalenie wybranego do weryfikacji procesu logistycznego, w przedsiębiorstwie produkcyjnym w aspekcie transformacji wiedzy. W rozdziale 5 zawarto podsumowanie i wskazano dalsze kierunki badań. W część ostatniej umieszczono bibliografię, spis rysunków, wykresów i tabel.

EN he main goal of the PhD dissertation is to develop a methodology of logistics process improvement in a production enterprise, in knowledge transformation context. The construction work was assigned a research purpose. The work consists of 5 chapters. Chapter 1 presents the justification for undertaking research topic, research indicates a gap in the methodology of improving the logistics process in a manufacturing company, in terms of knowledge transformation. In this chapter we set the goal of research work and presuppositions. Also presented the research methodology adopted, that test cycle work. Chapter 2 includes an analysis of the literature in the field of logistics process improvement, in terms of knowledge transformation. Chapter 3 presents the presentation of the theoretical assumptions of the developed methodology. Chapter 4 presents the application methodology for verifying the improvement of the logistics process manufacturing enterprise in terms of transformation of knowledge. Chapter 5 provides a summary and highlights future directions of research. In the last part of the bibliography provided, list of figures, charts and tables.

Number of pages

305

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1682

On-line catalog

to201580839

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Radosław Pytlak

Place

Warszawa, Polska

Date

10.06.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jacek Szołtysek

Place

Katowice, Polska

Date

27.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.07.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.