Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka doskonalenia procesu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w aspekcie transformacji wiedzy

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Methodology of logistics process improvement in a production enterprise in the knowledge transformation context

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • doskonalenia procesu logistycznego
  • transformacja wiedzy
EN
  • logistics process improvement
  • knowledge transformation
Streszczenie

PL Celem głównym pracy, jest opracowanie metodyki doskonalenia procesu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w aspekcie transformacji wiedzy. Konstrukcję pracy przyporządkowano celowi badawczemu. Rozprawa składa się z 5 rozdziałów. Rozdział 1 prezentuje uzasadnienie podjęcia tematu badań, wskazuje lukę badawczą w zakresie metodologii doskonalenie procesu logistycznego w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w aspekcie transformacji wiedzy. W rozdziale tym sformułowano cel badawczy pracy oraz założenia wstępne. Zaprezentowano również przyjętą metodologię badań, czyli cykl badawczy pracy. Rozdział 2 obejmuje analizę literaturową z zakresu doskonalenie procesu logistycznego, w aspekcie transformacji wiedzy. W rozdziale 3 przedstawiono prezentację teoretycznych założeń opracowanej metodyki. Rozdział 4 prezentuje zastosowanie metodyki doskonalenie wybranego do weryfikacji procesu logistycznego, w przedsiębiorstwie produkcyjnym w aspekcie transformacji wiedzy. W rozdziale 5 zawarto podsumowanie i wskazano dalsze kierunki badań. W część ostatniej umieszczono bibliografię, spis rysunków, wykresów i tabel.

EN he main goal of the PhD dissertation is to develop a methodology of logistics process improvement in a production enterprise, in knowledge transformation context. The construction work was assigned a research purpose. The work consists of 5 chapters. Chapter 1 presents the justification for undertaking research topic, research indicates a gap in the methodology of improving the logistics process in a manufacturing company, in terms of knowledge transformation. In this chapter we set the goal of research work and presuppositions. Also presented the research methodology adopted, that test cycle work. Chapter 2 includes an analysis of the literature in the field of logistics process improvement, in terms of knowledge transformation. Chapter 3 presents the presentation of the theoretical assumptions of the developed methodology. Chapter 4 presents the application methodology for verifying the improvement of the logistics process manufacturing enterprise in terms of transformation of knowledge. Chapter 5 provides a summary and highlights future directions of research. In the last part of the bibliography provided, list of figures, charts and tables.

Liczba stron

305

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1682

Katalog on-line

to201580839

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Radosław Pytlak

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

10.06.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jacek Szołtysek

Miejsce

Katowice, Polska

Data

27.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.07.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu