Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda zarządzania jakością warunków pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Method of managing working conditions’ quality in a manufacturing company

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • warunki pracy
  • jakość
  • zarządzanie
  • teoria systemów szarych
EN
  • working conditions
  • quality
  • management
  • grey systems theory
Streszczenie

PL Rozprawa swym zakresem obejmuje problematykę integracji kategorii jakościz zagadnieniami właściwego kształtowaniawarunków pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym.W tym celu w rozprawie przedstawiono koncepcję terminologicznego uporządkowania podstawowych pojęć w tym zakresie, wykorzystując podejście jakościowe, ergonomicznei prakseologiczne. Dysponując uporządkowaniem terminologicznym, przedstawionocałościowy model zarządzania jakością warunków pracy jako efekt badań teoretycznych.Ponadto, w wyniku badań prowadzonych nad tematem rozprawy opracowano rozwiązanie metodyczne pod nazwą ekspercko-klastrowa metoda zarządzania jakościąwarunków pracy. Wyróżnikiem tej metody jest wykorzystanie w procesie kwantyfikacjii formalizacji poszczególnych jej etapów: metody Thurstone’a w określaniu ważności kryteriów klasyfikacji oraz zmodyfikowanego algorytmu klasyfikacyjnego znanego z teoriisystemów szarych. Opracowane w rozprawie rozwiązanie metodyczne zweryfikowano podejściem indukcyjnym dla wielu stanowisk pracy w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych. Wnioski z tej weryfikacji uwzględniono przy wprowadzeniu udoskonaleń, czego rezultatem było opracowanie klasyfikacji cech warunków pracy oraz określenie kierunków przesłanek do dalszych badań związanych z problematyką zarządzania jakością warunków pracy w przedsiębiorstwie produkcyjnym.

EN The following PhD thesis includes the problematic aspects of integrating a category of quality with the issues of a proper way of shaping the working conditions in a production company. To this aim, an idea of arranging the basic concepts in a terminological way in this area is presented in the thesis with the use of qualitative, ergonomic and praxeological approaches. With the terminological order, an overall quality management model of working conditions as a result of a theoretical study is introduced. What is more, in a result ofthe studies conducted on the subject of the thesis, a methodological solution was formed under the name of an expert and cluster method of managing the quality of working conditions.The characteristic feature of this method is the use of its following stages i.e. the Thurston’s method in determining the importance of classification criteria and a modified classification algorithm known from a grey systems theory, in the process of quantification and formalisation. The methodical solution created in the PhD thesis was verified with an inductive approach for many workplaces in one of the production companies. Conclusions from this verification were considered in implementing the improvements, the result of which was formulating a classification of working conditions’ features and determining the directions and steps for the further studies connected with the issues of quality management of working conditions in a production company.

Liczba stron

127

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1675

Katalog on-line

to2015800812

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Ewa Górska

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Elżbieta Skrzypek

Miejsce

Lublin, Polska

Data

10.03.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

01.06.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu