Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metodyka implementacji innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The methodology of implementation of organizational innovations in a production company

Language

polish

Keywords
PL
  • innowacje organizacyjne
  • wdrażanie innowacji
  • kultura organizacyjna
  • zarządzanie zmianą
EN
  • organizational innovations
  • implementation process of innovations
  • leadership
  • organizational culture
  • change management
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy jest zagadnienie implementacji innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wybór tematu pokierowany był zaobserwowanym dużym zainteresowaniem tego typu innowacjami ze strony polskich przedsiębiorstw oraz brakiem narzędzi pozwalających na identyfikację potencjalnych barier już na etapie ich planowania. Za cel rozprawy przyjęto opracowanie metodyki pozwalającej uchwycić miękki charakter procesu wdrożenia. Z celu podstawowego wyniknęły zadania szczegółowe obejmujące gruntowną analizę literatury, a także określenie determinant skutecznego wprowadzania innowacji. Do weryfikacji zaprezentowanej metodyki posłużyły przykłady konkretnych wdrożeń w trzech przedsiębiorstwach produkcyjnych.

EN The subject of this thesis is an implementation process of organizational innovations in manufacturing companies. Reason behind selecting a topic of this thesis was a great interest of this type of innovation of Polish enterprises and the lack of tools that let to identify potential barriers in the planning stage of implementation process. The aim was to develop a methodology that allows to capture the soft nature of the process of implementation. The analysis of the primary aim led to further study of the specific tasks, including an analysis of the literature, and identification of the determinants of successful implementation of innovations. The verification methodology was based on the example of specific implementations in three manufacturing companies.

Number of pages

122

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1668

On-line catalog

to2015800811

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Lewandowski

Place

Łódź, Polska

Date

14.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Magdalena K. Wyrwicka

Place

Poznań, Polska

Date

17.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

05.05.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.