Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka implementacji innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The methodology of implementation of organizational innovations in a production company

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • innowacje organizacyjne
  • wdrażanie innowacji
  • kultura organizacyjna
  • zarządzanie zmianą
EN
  • organizational innovations
  • implementation process of innovations
  • leadership
  • organizational culture
  • change management
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest zagadnienie implementacji innowacji organizacyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Wybór tematu pokierowany był zaobserwowanym dużym zainteresowaniem tego typu innowacjami ze strony polskich przedsiębiorstw oraz brakiem narzędzi pozwalających na identyfikację potencjalnych barier już na etapie ich planowania. Za cel rozprawy przyjęto opracowanie metodyki pozwalającej uchwycić miękki charakter procesu wdrożenia. Z celu podstawowego wyniknęły zadania szczegółowe obejmujące gruntowną analizę literatury, a także określenie determinant skutecznego wprowadzania innowacji. Do weryfikacji zaprezentowanej metodyki posłużyły przykłady konkretnych wdrożeń w trzech przedsiębiorstwach produkcyjnych.

EN The subject of this thesis is an implementation process of organizational innovations in manufacturing companies. Reason behind selecting a topic of this thesis was a great interest of this type of innovation of Polish enterprises and the lack of tools that let to identify potential barriers in the planning stage of implementation process. The aim was to develop a methodology that allows to capture the soft nature of the process of implementation. The analysis of the primary aim led to further study of the specific tasks, including an analysis of the literature, and identification of the determinants of successful implementation of innovations. The verification methodology was based on the example of specific implementations in three manufacturing companies.

Liczba stron

122

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1668

Katalog on-line

to2015800811

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Lewandowski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

14.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Magdalena K. Wyrwicka

Miejsce

Poznań, Polska

Data

17.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

05.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu