Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metody kształtowania promocji internetowej w zarządzaniu relacją przedsiębiorstwo-klient

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Methods of developing of internet promotion in the management of company-client relationship

Language

polish

Keywords
PL
  • promocja
  • internet
  • zarządzanie
EN
  • promotion
  • internet
  • management
Abstract

PL Różnorodność narzędzi komunikacji dostępnych przez Internet stwarza szerokie spektrum potencjalnych dróg dotarcia do konsumenta. Celem głównym podjętych w niniejszej pracy badań było określenie zakresu i skutków wykorzystania Internetu w promocji przedsiębiorstw w Wielkopolsce. Ponadto podjęto również próbę określenia czynników, zakresu, sposobu, skali oraz wykorzystywanych metod służących kształtowaniu promocji internetowej, które warunkują jakość i skuteczność relacji przedsiębiorstwo-klient Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. Badaniami, w których oceniano skalę oraz narzędzia pozyskiwania danych przez przedsiębiorstwa w zarządzaniu relacją przedsiębiorstwo-klient oraz wykorzystywane przez nie metody kształtowania promocji internetowej, objęto 380 przedsiębiorstw różnych branż z terenu Wielkopolski. Stosowne dane pozyskane z ankiet obejmujących 44 pytania podzielone na 5 części tematycznych, poddano analizie przy zastosowaniu starannie dobranych narzędzi statystycznych. Wyniki badań wykazały, że znacząca liczba specjalistów promocji internetowej w tych wybranych losowo przedsiębiorstwach zawyżała swoje kompetencje w samoocenie i nie wykorzystywała potencjału tkwiącego w szerokim wachlarzu dostępnych metod promocji internetowej. W pracy wskazano, że gromadzenie, selekcja oraz przetwarzanie danych w zakresie systemu informacji marketingowej są punktem wyjścia dla skutecznego wykorzystania takich metod kształtowania promocji internetowej jak firmowa witryna www, display marketing, Social Media Marketing, pozycjonowanie (SEO), linki kontekstowe (SEA), eMail Marketing, programy partnerskie oraz Couponing. W utworzonej typologii tych metod wykazano ich silne i słabe strony. Wskazano ponadto, że jakość i skuteczność promocji internetowej uzależnione są od znajomości rynku, grupy docelowej oraz analizy działań promocyjnych podejmowanych w Internecie przez konkurencję. Jako kluczowy czynnik w kształtowaniu promocji internetowej wskazano ponadto wysokie kompetencje w zakresie znajomości metod i narzędzi kształtowania promocji internetowej przez odpowiedzialnych za nią pracowników. Określone zostały ponadto metody promocji internetowej, których wykorzystanie zwiększa szanse zwiększenia sprzedaży.

EN The variety of communication tools available over the Internet creates a wide range of potential ways to reach the consumer. The main objective of the work undertaken in this study was to determine the scope and impact of Internet use in the promotion of businesses in the voivodeship Wielkopolska. In addition, it was also an attempt to determine the factors, scope, method, scale and used methods for shaping the online promotion that determine the quality and effectiveness of company-customer relationship. The thesis is a theoretical and empirical one. The study, which assessed the scale and data collection tools by enterprises in managing the company-customer relationship and the methods used by the development of web promotion, covered 380 enterprises of different industries from Wielkopolska. The relevant data gathered from the questionnaires consist of 44 questions divided into five sections, which were analyzed using carefully selected statistical tools. The results showed that a significant number of web promotion specialists in these randomly selected companies overestimated their competence in self-esteem and did not use the potential of available methods of web promotion. The study indicated that the collection, selection and processing of data in the field of marketing information system are the starting point for the effective use of such methods for developing web promotion as the company's website, display marketing, Social Media Marketing, search engine optimization (SEO), paid search (SEA), eMail Marketing, affiliate programs and Couponing. In the created comparison of these methods are demonstrated their strengths and weaknesses. Furthermore it was indicated that the quality and effectiveness of online promotion are dependent on knowledge of the market, the target group and analysis of promotional activities on the Internet ran by the competition. As a key factor in the development of web promotion is further indicated high level of competence in the understanding of methods and tools for development of web promotion through responsible for her workers. Additionaly there were determined web promotion methods, the use of which increases the chances of a higher turnover.

Number of pages

160

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1637

On-line catalog

to201580740

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Magdalena K. Wyrwicka

Place

Poznań, Polska

Date

05.09.2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Bogna Pilarczyk

Place

Poznań, Polska

Date

2014

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.09.2014

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu