Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Analiza systemu eksploatacji pojazdów samochodowych w ramach zadań zabezpieczenia logistycznego realizowanych przez bazę lotnictwa taktycznego

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the Vehicle Exploitation System within the Framework of Logistic Provision Tasks Accomplished by the Tactical Air Base

Language

polish

Keywords
PL
  • Baza Lotnictwa Taktycznego
  • system eksploatacji
  • naprawa
  • obsługa
  • model matematyczny
EN
  • Tactical Air Base
  • Vehicle Exploitation System
  • repair
  • service math-ematical model
Abstract

PL Przedmiotem pracy doktorskiej jest ocena, badania oraz opracowanie modelu matematycznego systemy eksploatacji pojazdów samochodowych Bazy Lotnictwa Taktycznego (BLT). W przewodzie doktorskim opisano organizacje eksploatacji pojazdów samochodowych w Siłach Zbrojnych oraz w BLT. Opisane zostały niektóre wskaźniki umożliwiające ocenę systemu eksploatacji. Zaprezentowano wybrane wartości wskaźników eksploatacyjnych wyznaczonych metodą badawczą. Przybliżono badania statystyczne umożliwiające poznanie funkcjonujących zależności w badanym systemie eksploatacji. Przebadano wpływ systemu zaopatrywania w techniczne środki materiałowe (tśm) na funkcjonowanie systemu eksploatacji w BLT. Przeanalizowano wyniki badań oraz wyodrębniono problemy eksploatacyjne i funkcjonujące zależności. Przedstawiono model matematyczny systemu eksploatacji oraz etapy jego tworzenia. Następnie omówione zostały eksperymenty obliczeniowe wykorzystujące stworzony model matematyczny. Rozprawę doktorską zakończono podsumowaniem zawierającym wnioski.

EN The subject of the doctorate is assessment, research and development of a mathematical model of the systems of the vehicle exploitation system of the Tactical Air Base (TAB). The doctorate describes the organization of the vehicle exploitation system in the Armed Forces and in the TAB. Some indicators which enable assessment of the exploitation system have been described. Selected values of the operational indicators determined by the test method were presented. Statistical research enable understanding of the functioning dependencies in the examined exploitation system was introduced. The impact of the technical material supply system on the TAB vehicle exploitation system was examined. The research results were analyzed, and exploitation problems and functioning relationships were identified. A mathematical model of the vehicle exploitation system and stages of its creation were presented. Next, calculation experiments using the created mathematical model were discussed. The doctorate ends with a summary containing the conclusions.

Number of pages

137

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 2057

On-line catalog

to2020500441

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Maciej Matuszewski

Place

Bydgoszcz, Polska

Date

17.01.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Przemysław Simiński

Place

Warszawa, Polska

Date

18.01.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.03.2020

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport