Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Analiza systemu eksploatacji pojazdów samochodowych w ramach zadań zabezpieczenia logistycznego realizowanych przez bazę lotnictwa taktycznego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Transportu, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of the Vehicle Exploitation System within the Framework of Logistic Provision Tasks Accomplished by the Tactical Air Base

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Baza Lotnictwa Taktycznego
  • system eksploatacji
  • naprawa
  • obsługa
  • model matematyczny
EN
  • Tactical Air Base
  • Vehicle Exploitation System
  • repair
  • service math-ematical model
Streszczenie

PL Przedmiotem pracy doktorskiej jest ocena, badania oraz opracowanie modelu matematycznego systemy eksploatacji pojazdów samochodowych Bazy Lotnictwa Taktycznego (BLT). W przewodzie doktorskim opisano organizacje eksploatacji pojazdów samochodowych w Siłach Zbrojnych oraz w BLT. Opisane zostały niektóre wskaźniki umożliwiające ocenę systemu eksploatacji. Zaprezentowano wybrane wartości wskaźników eksploatacyjnych wyznaczonych metodą badawczą. Przybliżono badania statystyczne umożliwiające poznanie funkcjonujących zależności w badanym systemie eksploatacji. Przebadano wpływ systemu zaopatrywania w techniczne środki materiałowe (tśm) na funkcjonowanie systemu eksploatacji w BLT. Przeanalizowano wyniki badań oraz wyodrębniono problemy eksploatacyjne i funkcjonujące zależności. Przedstawiono model matematyczny systemu eksploatacji oraz etapy jego tworzenia. Następnie omówione zostały eksperymenty obliczeniowe wykorzystujące stworzony model matematyczny. Rozprawę doktorską zakończono podsumowaniem zawierającym wnioski.

EN The subject of the doctorate is assessment, research and development of a mathematical model of the systems of the vehicle exploitation system of the Tactical Air Base (TAB). The doctorate describes the organization of the vehicle exploitation system in the Armed Forces and in the TAB. Some indicators which enable assessment of the exploitation system have been described. Selected values of the operational indicators determined by the test method were presented. Statistical research enable understanding of the functioning dependencies in the examined exploitation system was introduced. The impact of the technical material supply system on the TAB vehicle exploitation system was examined. The research results were analyzed, and exploitation problems and functioning relationships were identified. A mathematical model of the vehicle exploitation system and stages of its creation were presented. Next, calculation experiments using the created mathematical model were discussed. The doctorate ends with a summary containing the conclusions.

Liczba stron

137

Dziedzina wg OECD

nauki inżynieryjne i techniczne

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2057

Katalog on-line

to2020500441

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Maciej Matuszewski

Miejsce

Bydgoszcz, Polska

Data

17.01.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Przemysław Simiński

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

18.01.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.03.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria lądowa i transport