Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym na system zarządzania środowiskowego

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The influence of contemporary production enterprise management concepts on the environmental management system

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie
  • produkcja
  • środowisko
  • lean
EN
  • management
  • enterprise
  • environment
  • lean
Abstract

PL Rozprawa prezentuje podejścia do ochrony środowiska w przedsiębiorstwach produkcyjnych z branży budowlanej. Podejście funkcjonalne, bazujące na normie środowiskowej ISO 14 001 oraz podejście procesowe łączące proces produkcji z ochroną środowiska poprzez wykorzystanie koncepcji Lean Management. W pracy wykazano założoną tezę o pozytywnym wpływie współczesnych koncepcji zarządzania przedsiębiorstem produkcyjnym na system zarządzania środowiskowego. Widoczny jest on w obserwowanych wskaźnikach finansowych i środowiskowych, wynikach przeprowadzonych badań metodą Delphi oraz poprzez skrócenie ścieżek decyzyjnych. Rozprawa ma charakter wdrożeniowy. Badania zostały zrealizowane w 27 zakładach produkcyjnych międzynarodowej korporacji z branży budowlanej. W pracy zaprezentowano zaimplementowany przez autora i funkcjonujący model wspierający nowe podejście do ochrony środowiska w przedsięborstwach produkcynych, o nazwie Factory change agent.

EN Presented dissertation shows approaches to the environmental protection in manufacturing enterprises of the building industry. A functional approach based on the ISO 14 001 environmental standard and a process approach combining the production process with environmental protection using the Lean Management concept. The paper presents the assumed thesis about the positive influence of contemporary manufacturing enterprises management concepts on the environmental management system. The influence is shown in observed both financial and environmental indicator, results of research conducted by using the Delphi method and in shortened decision paths. Presented dissertation has an implementation nature. The research was carried out in 27 production plants of an international corporation specialized in the building industry. The paper presents also implemented by the author and functioning model called Factory change agent, which support a new approach to environmental protection in production enterprises.

Number of pages

212

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1982

On-line catalog

to2018998321

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Joanna Ejdys

Place

Białystok, Polska

Date

09.04.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Małgorzata Sławińska

Place

Poznań, Polska

Date

15.04.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

06.05.2019

Unit granting title

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.