Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Absorpcja i dyfuzja innowacji ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach

Authors

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Absorption and diffusion of ergonomic innovations in small and medium enterprises

Language

polish

Keywords
PL
  • innowacje
  • innowacje ergonomiczne
  • zarządzanie innowacjami
  • absorpcja innowacji
  • dyfuzja innowacji
EN
  • innovations
  • ergonomic innovations
  • innovation management
  • innovation absorption
  • diffusion of innovation
Abstract

PL Rozprawa doktorska obejmuje obszar uwarunkowań ergonomicznych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Struktura pracy składa się z sześciu rozdziałów poprzedzonych wprowadzeniem. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny i analizują wiedzę dotyczącą innowacji, innowacyjności, zarządzania innowacjami. Wprowadzają również pojęcie innowacji ergonomicznych. Rozdział czwarty i piąty pracy są opracowaniami empirycznymi, w których zamieszczono schemat poznawczo-ideowy innowacji ergonomicznych. W rozdziale ostatnim zawarto podsumowanie wraz z kierunkami dalszych badań. Istotnym elementem rozprawy jest aneks, w którym zamieszczono kwestionariusze ankietowe wykorzystane w badaniach empirycznych.

EN The doctoral dissertation covers the area of ergonomic conditions in small and medium-sized enterprises. The work structure consists of six chapters preceded by the introduction. The first three chapters are theoretical and analyze knowledge about innovation, innovation and innovation management. They also introduce the concept of ergonomic innovations. The fourth and fifth chapter of the paper are empirical studies in which the cognitive-ideological scheme of ergonomic innovations is presented. The last chapter contains a summary together with the directions of further research. An important element of the dissertation is the annex, which contains questionnaires used in empirical research.

Number of pages

183

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1979

On-line catalog

to2018998327

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Rafał Michalski

Place

Poznań, Polska

Date

15.04.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jerzy Olszewski

Place

Poznań, Polska

Date

16.04.2019

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.04.2019

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.