Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Autorski układ do pomiaru przewodności cieplnej właściwej cieczy elektroizolacyjnych

Autorzy

[ 1 ] Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Authorial system for measuring of thermal conductivity of the electroinsulating liquids

Rok publikacji

2013

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2013 | Numer: Issue 74

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • przewodność cieplna
  • ciecz elektroizolacyjna
  • pomiary cieplne
Streszczenie

PL Artykuł poświęcony jest układowi do pomiaru przewodności cieplnej właściwej cieczy elektroizolacyjnych. Składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział stanowi wstęp. W rozdziale drugim opisano ogólną zasadę pomiaru przewodności cieplnej i układ pomiarowy. Rozdział trzeci poświęcony jest automatyzacji procedury pomiarowej. Artykuł zakończony jest wnioskami.

EN This article is devoted to the measuring system to the thermal conductivity of insulating liquids. It consists of four chapters. The first chapter is an introduction. The second chapter describes the general principle of thermal conductivity and the, measuring system. The third chapter is dedicated to the automation of the measurement procedure. Article ends with the conclusions.

Strony (od-do)

159 - 166

Zaprezentowany na

Computer Applications in Electrical Engineering 2013, 15-16.04.2013, Poznań, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

9,0