Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Dokumentacja przetargowa jako źródło sporów w realizacji kontraktów kolejowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.6] Inżynieria lądowa i transport

Wariant tytułu

EN Tender documentation as a source of disputes in the implementation of railway contracts

Rok publikacji

2017

Opublikowano w

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Rocznik: 2017 | Numer: nr 25

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kontrakty kolejowe
  • zamówienia publiczne
  • Program Funkcjonalno-Użytkowy
EN
  • railway contracts
  • public procurement
  • Functional-Utility Program
Streszczenie

PL W artykule opisano najczęściej stosowane w trakcie realizacji inwestycji kolejowych wzory warunków kontraktowych. Przedstawiono części składowe i podstawę prawną kontraktów realizowanych w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz umowy między zamawiającym i wykonawcą, będącymi elementami przygotowania i realizacji kontraktów. Na przykładach wskazano błędne zapisy w dokumentacjach przetargowych mogące być źródłem sporów między stronami procesu budowlanego. Na podstawie przeprowadzonych analiz sformułowano wnioski

EN The article describes the most commonly used patterns of contract terms used in railway investments. Components and legal basis for conventions implemented on the basis of the Functional-Utility Program and the agreement between the contracting authority and the contractor, which are part of the preparation and implementation of contracts, are presented. Examples are incorrect entries in tender documents that may be the source of disputes between parties to the construction process. On the basis of the analyzes, the conclusions were formulated

Strony (od-do)

311 - 321

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.25.24

Zaprezentowany na

XIX Konferencja Naukowo-Techniczna „Drogi Kolejowe 2017”, 18-20.10.2017, Poznań - Wągrowiec, Polska

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

4,0