Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Analiza przyczyn nierównomiernego osiadania podpór estakady w ciągu drogi dwujezdniowej

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport

Title variant

EN Causes analysis of supports subsidance of bridge structure along dual carrigeway road

Year of publication

2017

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2017 | Journal number: nr 24

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • obiekt inżynierski
  • badania geotechniczne podłoża
  • osiadania podpór
  • awaria łożysk
Abstract

PL W obiektach mostowych, budowanych zazwyczaj w trudnych warunkach gruntowowodnych, prawidłowe i staranne rozpoznanie podłoża jest kluczowym elementem projektowania fundamentów. Badania podłoża realizowane na etapie przygotowywania inwestycji drogowej należy traktować jedynie jako badania rozpoznawcze, które powinny stanowić materiał wyjściowy do wykonania właściwych badań, których miejsca powinny być ustalone ściśle blisko planowanych podpór. Przy ewentualnych rozbieżnościach powstałych we wstępnych obliczeniach fundamentów konieczne może się okazać przeprowadzenie dodatkowych badań uzupełniających. W niniejszym artykule przedstawiono przykład realizacji estakady zlokalizowanej w ciągu drogi dwujezdniowej, przy budowie której nieprawidłowe rozpoznanie podłoża doprowadziło do powstania dużych nierównomiernych osiadań podpór tej konstrukcji, która została wzniesiona jako pierwsza. W artykule zostaną przedstawione osiadania podpór oraz ich skutki (np. w postaci uszkodzenia łożysk), które powstały kilka lat po zakończeniu budowy konstrukcji wzniesionej w pierwszym etapie, jednak podczas wznoszenia konstrukcji pod drugą jezdnią. Podane zostaną również wskazówki, których przestrzeganie może zabezpieczyć konstrukcje mostowe budowane dwuetapowo przed osiadaniami podpór podobnymi do przedstawionych w niniejszym artykule.

EN In bridge structures, usually built in difficult ground and water conditions, proper and careful recognition of the ground layout seems to be a key element in the design of foundations. Substrate tests carried out at the stage of road investment preparation should only be considered as exploratory research, which should be the starting material for the appropriate study, the sites of which should be planned strictly in the locations of the supports. In case of any discrepancies in the preliminary calculations of foundations, further supplementary geotechnical research may be required. This article presents an example of a bridge structure located in a dual carriageway, where incorrect ground recognition resulted in large unequal subsidence of some supports of structure that was erected first. The article shows the subsidence of the supports and their effects (eg. in the form of damage to the bearings) that arose several years after the completion of the structure erected at the first stage, but during construction of the second structure. Finally, some guidelines will be provided in order to secure other two-stage constructed bridges against unfavorable subsidence of supports similar to those described in this article.

Pages (from - to)

101 - 115

DOI

10.21008/j.1897-4007.2017.24.07

Presented on

XXVII Seminarium "Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów", 13-14.06.2017, Rosnówko k. Poznania, Polska

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

Ministry points / journal in years 2017-2021

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.