Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

II Kongres Mechaniki Polskiej, 29-31 sierpnia 2011, Poznań : książka streszczeń

Editors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2011

Book type

book of abstracts

Publication language

polish

Place

Poznań, Polska

Publisher name

Agencja Reklamowa COMPRINT

Date of publication

2011

Number of pages

142

ISBN

978-83-89333-41-4

Catalog

xx002376843

Chapters
Badania doświadczalne i numeryczne (FSM) belek cienkościennych z półkami skrzynkowymi (p. 1-12)
Kształtowanie otwartego przekroju belki cienkościennej wykonanej na zimno (p. 1-10)
Wyboczenie sprężyste prostokątnej płyty trójwarstwowej (p. 1-15)
Metoda oceny energetycznej obciążenia dynamicznego człowieka w biomechanice pracy (p. 12)
Drgania ogólne w terapii choroby Parkinsona : przegląd osiągnięć światowych (p. 13)
System do obliczeń biomechanicznych w środowisku równoległym (p. 14)
System do obliczeń biomechanicznych w środowisku równoległym (p. 14)
Optymalizacja połączenia śrubowego w dwuczęściowym implancie stomatologicznym (p. 20)
Prototyp minimalnie inwazyjnej bezcementowej endoprotezy powierzchniowej stawu biodrowego i innych stawów : idea, bioinżynierskie projektowanie (p. 21)
Biomechaniczne badania przeciążeń mięśniowo-szkieletowych u skrzypków (p. 21)
Biomechaniczne badania przeciążeń mięśniowo-szkieletowych u skrzypków (p. 21)
Analiza wpływu drgań na układ ręka-ramię w modelu człowiek-maszyna (p. 22)
Wpływ dyskretyzacji na zachowanie nieliniowego modelu liny (p. 32)
Nośność płyty betonowej obciążonej wybuchem (p. 33)
Zastosowanie metody Sztywnych Elementów Skończonych (p. 33-34)
Optymalizacja parametrów tłumików drgań modelowanych za pomocą pochodnych ułamkowych (p. 37)
Zastosowanie metody Routha do rozwiązywania zagadnienia zderzenia dwuczłonowego wahadła z nieruchomą przeszkodą (p. 39)
Wybrane zagadnienia nieliniowej dynamiki układu o trzech stopniach swobody (p. 39)
Mechanizmy o jednym stopniu swobody generujące tory prostoliniowe (p. 48)
Analiza struktury przepływu gazu w kole wirnikowym sprężarki na podstawie pomiarów prędkości przy użyciu anemometru laserowego LDA (p. 49)
Ocena skuteczności doboru kątów łopatkowych w przekrojach wlotowych wirników dmuchawy na podstawie analizy sprawności procesu sprężania (p. 50)
Koncepcje konstrukcji i typoszeregu sprężarek promieniowych (p. 51)
Koncepcje konstrukcji typoszeregów jednostopniowych dmuchaw promieniowych (p. 51)
Wpływ połączeń nitowanych na wytrzymałość belek cienkościennych kształtowanych na zimno o płókach skrzynkowych (p. 52)
Analiza destrukcji materiałów spowodowanej suszeniem mikrofalowym (p. 53)
Wpływ luzów występujących w połączeniach dwugałęziowych prętów cienkościennych na wyniki analizy stateczności (p. 57)
Stateczność powłok walcowych : przegląd wybranych zagadnień (p. 58)
Analiza płyt warstwowych z uwzględnieniem ortotropii okładzin i zmiennych warunków podparcia (p. 58)
Eksperyment numeryczny w modelowaniu wzmacniania konstrukcji zespolonych (p. 59)
Dynamika układu wirującego sprężarki rotacyjnej (p. 60)
Modelowanie numeryczne stadium montażu i stadium eksploatacji zespolonego dźwigara kołkowego (p. 62)
Podstawy projektowania wirników promieniowych stopni sprężających (p. 63)
Podstawy i problemy projektowania promieniowych maszyn sprężających (p. 63)
Prezentacja efektów współpracy z H. Cegielski Poznań S.A. (p. 63)
Aktualne prace badawczo-rozwojowe w zakresie promieniowych maszyn sprężających (p. 64)
Modułowa budowa rodziny sprężarek tłokowych (p. 64)
Projektowanie i optymalizacja przekładni zębatych i łożyskowanie sprężarek i dmuchaw (p. 65)
Koncepcje konstrukcji i typoszeregu wielostopniowych dmuchaw promieniowych (p. 65)
Metoda ciągłych połączeń w obliczeniach dynamicznych dużych konstrukcji (p. 66)
Kinetostatyka wirników osiowo-promieniowych sprężarek rotacyjnych (p. 68)
Anizotropowa ewolucja procesu odkształcenia i zniszczenia dla próbek metalowych pod obciążeniem udarowym (p. 72)
Uniwersalna nieliniowa teoria prętów cienkościennych i jej numeryczna realizacja (p. 76)
Kryterium zniszczenia metali poddanych ekstremalnym obciążeniom dynamicznym (p. 80)
Model eksperymentalny i obliczeniowy samolotu w pełnej konfiguracji (p. 88)
Rozwiązania zagadnienia Riemanna dla zachowawczego i nizachowawczego opisu ruchu ośrodka pseudościśliwego (p. 89)
Wymiana ciepła i pędu w konfiguracjach wirujących (p. 90)
Uwarunkowania wyznaczania modułu sprężystości drewna metodami wibroakustycznymi (p. 102)
Metodyka eksperymentalnych badań płyt warstwowych z miękim rdzeniem (p. 103)
Porównanie metod deformacji trójwymiarowych siatek przepływowych do obliczeń aerosprężystych (p. 116)
Porównanie metod deformacji trójwymiarowych siatek przepływowych do obliczeń aerosprężystych (p. 116)
Zastosowanie krzywoliniowych elementów brzegowych w analizie płyt (p. 117)
Metoda elementów brzegowych w statyce płyt Reissnera o nieciągłych warunkach brzegowych (p. 119)
Metoda roju cząstek w optymalizacji macierzy wagowych układu aktywnej regulacji drgań (p. 122)
Wpływ impedancji radiacyjnej wylotu kanału akustycznego (p. 123)
Numeryczna analiza propagacji ciśnienia w powietrzu w wyniku eksplozji (p. 123)
Analiza numeryczna i eksperymentalna nośności innowacyjnego przekroju skrzynkowego (p. 125)
Zastosowanie metody rozwiązań szczególnych do rozwiązywania zagadnienia skręcania prętów pryzmatycznych (p. 126)
Problemy funkcjonowania nauki i kształcenia w szkołach wyższych (p. 130)
Problemy funkcjonowania nauki i kształcenia w szkołach wyższych (p. 130)
Badanie ścieżek równowagi powłok obrotowych metodą elementów skończonych (p. 132)
Twierdzenie Noether dla układów o zmiennej masie (p. 132)
Modelowanie belek trójwarstwowych (p. 132)
Conference

II Kongres Mechaniki Polskiej, 29-31.08.2011, Poznań, Polska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.