Processing may take a few seconds...

Book


Title

Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne

Year of publication

2017

Book type

edited book

Publication language

polish

Publisher name

Politechnika Poznańska

Publisher name from the MNiSW list

Politechnika Poznańska

Date of publication

2017

Number of pages

186

ISBN

978-83-916087-3-9

Chapters
Badania zmodyfikowanego osadnika wirowego w procesie oczyszczania strumienia cieczy (p. 25-27)
Wpływ konstrukcji odpylacza komorowego na oczyszczanie strumienia powietrza
Wytwarzanie mieszanin w zbiornikach z elementami zaburzającymi
Analiza średnicy kropel w emulsjach kosmetycznych
Badania skuteczności zmodyfikowanego osadnika wirowego
Badania stożkowego rozpylacza wirowego z pustym stożkiem
Analiza procesu rozpylania wodnych roztworów poli(tlenku etylenu) w nebulizatorze pneumatycznym
Wpływ utrwalania metodą wysokich ciśnień i standardowej pasteryzacji na właściwości reologiczne powierzchni międzyfazowej mleka kobiecego (p. 28-30)
Wyznaczanie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej wodnych roztworów hydroksypropylometylocelulozy (p. 31-33)
Wpływ temperatury i pH na właściwości lepkosprężyste mieszaniny roztworów surfaktantów, kokamidopropylo hydroksysultainy i dodecylosiarczanu sodu (p. 36-39)
Analiza zapotrzebowania mocy zmodyfikowanego mieszadła BT-6 (p. 54-55)
Wpływ pH na ekstrakcję kobaltu z roztworów siarczanowych za pomocą ekstrahenta Cyanex 272 (p. 60-62)
Wpływ tensydów na powierzchnię i czas wysychania kropli ZnIDHA na liściach owsa, rzepaku i kukurydzy (p. 63-65)
Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych mleka modyfikowanego (p. 66-68)
Właściwości reologiczne wodnych roztworów metylocelulozy z dodatkiem glikolu propylenowego (p. 69-71)
Wpływ stężenia glikolu propylenowego na właściwości reologiczne roztworów hydroksypropylometylocelulozy (p. 72-74)
Badanie procesu rozpylania cieczy przy użyciu rozpylacza GF 5404 (p. 78-79)
Straty ciśnienia podczas przepływu roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA przez trójnik i uskok rurowy (p. 82-84)
Modelowanie procesu rozdziału wodnych roztworów zawierających metale ciężkie techniką nanofiltracji (p. 93-95)
Modelowanie objętościowej gęstości ładunku podczas nanofiltracji wodnych roztworów kwasu bursztynowego z dodatkiem NaOH i 4MgCO3×Mg(OH)2×5H2O (p. 96-99)
Analiza wpływu wybranych parametrów na proces atomizacji w nebulizatorze pneumatycznym (p. 102-104)
Wpływ degradacji mechanicznej na wartość lepkości wzdłużnej roztworów polimerów (p. 110-113)
Modelowanie danych projektu procesowego (p. 124-126)
Przepływ roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy przez złoże porowate (p. 145-148)
Wydzielanie jonów platynowców z kwaśnych roztworów wodnych (p. 149-151)
Wpływ okresowego suszenia hybrydowego na kinetykę procesu i jakość produktu (p. 158-160)
Wytwarzanie emulsji stosowanych w obrabiarkach mechanicznych (p. 167-169)
Wydzielanie kwasu alfa-ketoglutarowego z płynów pofermentacyjnych techniką elektrodializy z membraną bipolarną (EDBM) (p. 170-172)
Projekt instalacji do rozdzielania mieszaniny aceton-woda (p. 173-175)
Analiza wpływu konstrukcji rozpylacza o stożkowej komorze wirowej na średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli (p. 182-183)
Zastosowanie suszenia rozpyłowego w syntezie materiałów nieorganiczno-organicznych o projektowanej strukturze porowatej (p. 184-186)
Conference

Practical Aspects of Chemical Engineering 2017, 23.06.2017, Poznań, Poland

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.