Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej - recenzowane materiały konferencyjne

Rok publikacji

2017

Typ książki

monografia naukowa / materiały konferencyjne

Język publikacji

polski

Wydawca

Politechnika Poznańska

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2017

Liczba stron

186

ISBN

978-83-916087-3-9

Rozdziały
Badania zmodyfikowanego osadnika wirowego w procesie oczyszczania strumienia cieczy (s. 25-27)
Wpływ konstrukcji odpylacza komorowego na oczyszczanie strumienia powietrza
Wytwarzanie mieszanin w zbiornikach z elementami zaburzającymi
Analiza średnicy kropel w emulsjach kosmetycznych
Badania skuteczności zmodyfikowanego osadnika wirowego
Badania stożkowego rozpylacza wirowego z pustym stożkiem
Analiza procesu rozpylania wodnych roztworów poli(tlenku etylenu) w nebulizatorze pneumatycznym
Wpływ utrwalania metodą wysokich ciśnień i standardowej pasteryzacji na właściwości reologiczne powierzchni międzyfazowej mleka kobiecego (s. 28-30)
Wyznaczanie lepkościowo średniej masy cząsteczkowej wodnych roztworów hydroksypropylometylocelulozy (s. 31-33)
Wpływ temperatury i pH na właściwości lepkosprężyste mieszaniny roztworów surfaktantów, kokamidopropylo hydroksysultainy i dodecylosiarczanu sodu (s. 36-39)
Analiza zapotrzebowania mocy zmodyfikowanego mieszadła BT-6 (s. 54-55)
Wpływ pH na ekstrakcję kobaltu z roztworów siarczanowych za pomocą ekstrahenta Cyanex 272 (s. 60-62)
Wpływ tensydów na powierzchnię i czas wysychania kropli ZnIDHA na liściach owsa, rzepaku i kukurydzy (s. 63-65)
Właściwości reologiczne warstw powierzchniowych mleka modyfikowanego (s. 66-68)
Właściwości reologiczne wodnych roztworów metylocelulozy z dodatkiem glikolu propylenowego (s. 69-71)
Wpływ stężenia glikolu propylenowego na właściwości reologiczne roztworów hydroksypropylometylocelulozy (s. 72-74)
Badanie procesu rozpylania cieczy przy użyciu rozpylacza GF 5404 (s. 78-79)
Straty ciśnienia podczas przepływu roztworów mieszaniny kokamidopropylobetainy i kokamidu DEA przez trójnik i uskok rurowy (s. 82-84)
Modelowanie procesu rozdziału wodnych roztworów zawierających metale ciężkie techniką nanofiltracji (s. 93-95)
Modelowanie objętościowej gęstości ładunku podczas nanofiltracji wodnych roztworów kwasu bursztynowego z dodatkiem NaOH i 4MgCO3×Mg(OH)2×5H2O (s. 96-99)
Analiza wpływu wybranych parametrów na proces atomizacji w nebulizatorze pneumatycznym (s. 102-104)
Wpływ degradacji mechanicznej na wartość lepkości wzdłużnej roztworów polimerów (s. 110-113)
Modelowanie danych projektu procesowego (s. 124-126)
Przepływ roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy przez złoże porowate (s. 145-148)
Wydzielanie jonów platynowców z kwaśnych roztworów wodnych (s. 149-151)
Wpływ okresowego suszenia hybrydowego na kinetykę procesu i jakość produktu (s. 158-160)
Wytwarzanie emulsji stosowanych w obrabiarkach mechanicznych (s. 167-169)
Projekt instalacji do rozdzielania mieszaniny aceton-woda (s. 173-175)
Analiza wpływu konstrukcji rozpylacza o stożkowej komorze wirowej na średnią objętościowo-powierzchniową średnicę kropli (s. 182-183)
Zastosowanie suszenia rozpyłowego w syntezie materiałów nieorganiczno-organicznych o projektowanej strukturze porowatej (s. 184-186)
Konferencja

Practical Aspects of Chemical Engineering 2017, 23.06.2017, Poznań, Poland