Processing may take a few seconds...

Article

Download file

Title

Ocena programu socjalnego "Rodzina 500+" w świetle teorii konsumenta

Authors

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.1] Economics and finance

Title variant

EN Assessment of the "Family 500+" child benefit under consumer theory

Year of publication

2019

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2019 | Journal number: nr 80

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • teoria konsumenta
  • konsumpcja indywidualna
  • gospodarstwo domowe
  • zasiłek na dzieci
  • opodatkowanie konsumpcji
EN
  • consumer theory
  • individual consumption
  • household
  • child benefit
  • consumption tax
Abstract

PL W artykule poddano ocenie mikroekonomiczne efekty dofinansowania publicznego w zakresie utrzymania dzieci w gospodarstwach domowych. Programy socjalne dla rodzin z dziećmi stają się standardem polityki społeczno-popytowej w krajach europejskich. Dlatego pytania o formę i skalę zapewniające efektywność omawianego programu są ważniejsze aniżeli dyskusja o potrzebie jego realizacji. Na początku dokonano przeglądu prezentacji tego tematu i wyników przedstawionych w literaturze krajowej i zagranicznej. W głównym nurcie krytycznym wskazuje się na redukowanie ze względu na program innych rodzajów wydatków rządowych lub na wzrost długu publicznego i ograniczanie podaży pracy. Trwa dyskusja nad skutecznością stymulowania zasiłkami przyrostu demograficznego. Brakuje ocen rezultatów programu w zakresie konsumpcji indywidualnej i efektywności różnych form jej dofinansowania. W celu oceny rozwiązań przyjętych w powszechnym programie zasiłków rządowych „Rodzina 500+” w Polsce i porównania ich z rozwiązaniami alternatywnymi w artykule zastosowano mikroekonomiczną teorię konsumpcji. W wyniku analizy teoretycznej hipotetycznego przypadku stwierdzono, że większą użyteczność konsumpcji zapewnia transfer gotówkowy niż jego równowartość w bonach, czy też zwolnienie sprzedaży produktów spożywczych oraz artykułów dziecięcych z podatku VAT. Stwierdzono też, że wypłata jest bardziej prorynkowa niż przeznaczenie środków na w pełni bezpłatne żłobki lub przedszkola. Rozwiązania przyjęte w pierwotnej postaci programu „Rodzina 500+” oceniono pozytywnie w kontekście teorii konsumenta.

EN In this paper the microeconomic effects of the child benefit on consumption are evaluated. Benefits for families bringing up children have become a popular part of social and demand-side policy in European countries. That is why questions about the form and scale ensuring the effectiveness of the program are more important than discussing the need for its implementation. We begin with a literature review. The child benefit is mainly criticised because it is pushing out other types of government spending or increasing the public debt and decreasing the labour supply. The benefit’s effect on demographic growth is questioned. There is a lack of analyses of individual consumption and forms of its subsidization. Therefore, we will use microeconomic consumer theory to assess the Polish child benefit „Family 500+” and compare funding alternatives. A study of a hypothetical case was performed. It turned out that a cash benefit is of a higher utility to a consumer than an equivalent amount in vouchers or in a consumption tax rebate. Free nursery or kindergarden care are less favourable for the market and for price control. The „Family 500+” benefit, as introduced originally in Poland in 2016, is positively assessed when taking consumption smoothing and utility maximisation under consideration.

Pages (from - to)

7 - 17

DOI

10.21008/j.0239-9415.2019.080.01

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

20.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.