Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł


Tytuł

Awaryjne zasilanie z trójfazowych prądnic synchronicznych zespołów spalinowo-elektrycznych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[2.2] Automatyka, elektronika i elektrotechnika

Wariant tytułu

EN Emergency power supply from three-phase synchronous generators of diesel-electric assemblies

Rok publikacji

2019

Opublikowano w

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Rocznik: 2019 | Numer: Issue 99

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • prądnica synchroniczna
  • zespoły prądotwórcze
  • stany niesymetryczne
  • wskaźnik niesymetrii napięć
Streszczenie

PL W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia związane z pracą autonomiczną trójfazowych prądnic synchronicznych użytkowanych, w zespołach spalinowoelektrycznych przeznaczonych do awaryjnego zasilania różnego rodzaju odbiorców energii elektrycznej zlokalizowanych w obiektach stacjonarnych, komunalnych bądź przemysłowych, podczas braku zasilania podstawowego z sieci elektroenergetycznej. Przedstawiono zbiór równań przystosowanych do analizowania warunków pracy autonomicznej trójfazowych prądnic synchronicznych. Równania przedstawiono w formie umożliwiającej analizę warunków pracy prądnic napędzanych silnikami spalinowymi. Równania zapisano w taki sposób, że nadają się do analizowania pracy prądnic w różnych sytuacjach eksploatacyjnych, zwłaszcza wymuszonych przez niesymetryczne impedancje odbiorników. Równania pozwalają obliczanie mocy czynnej i biernej oddawanej przez prądnice przy różnych wartościach częstotliwości i w stanach niesymetrycznych. Opracowane równania wykorzystano do obliczenia charakterystycznych parametrów prądnic w różnych stanach ich pracy.

EN The paper presents selected problems related to autonomous operation of three-phase synchronous generators used in diesel-electric sets appropriated to emergency supply of various receivers of electric power located in stationary, communal, or industrial objects in case of failure of the basic electric power supply. A set of equations adapted to analyzing the conditions of autonomous operation of three-phase synchronous generators is presented. The equations are presented in the form enabling analysis of the operation conditions of the generators driven by combustion engines. The equations are so formulated as to allow for analyzing operation of the generators under various operation conditions, particularly forced by asymmetric impedances of the receivers. The equations enable calculating the active and reactive power delivered by the generators under various frequency values and asymmetric conditions. The formulated equations were used for calculating characteristic parameters of generators under various operation conditions.

Strony (od-do)

119 - 134

DOI

10.21008/j.1897-0737.2019.99.0011

URL

http://www.iee.put.poznan.pl/wydawnictwa/archiwum/ArtSzczegoly.aspx?ArtId=4134

Tryb otwartego dostępu

witryna wydawcy

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Czas udostępnienia publikacji w sposób otwarty

w momencie opublikowania

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

5,0

Punktacja MNiSW / czasopismo w ewaluacji 2017-2021

5,0