Processing may take a few seconds...

Article


Title

Partnerstwo publiczno-prywatne: zagrożenia i bariery stosowania w polskich przedsiębiorstwach w świetle badań empirycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.6] Management and quality studies

Title variant

EN Public-private partnership: risks and barriers to its use in polish enterprises in the light of empirical research

Year of publication

2017

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2017 | Journal number: nr 75

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • partnerstwo publiczno-prywatne
  • bariery rozwoju PPP
EN
  • public-private partnership
  • barriers to the development of PPPs
Abstract

PL Celem artykułu jest diagnoza najważniejszych zagrożeń i barier stosowania instrumentu PPP (partnerstwa publiczno-prywatnego) w Polsce. Przedstawiono w nim przegląd piśmiennictwa, a także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na 120 podmiotach różnej wielkości gospodarujących na polskim rynku i 30 podmiotach administracji publicznej. Zawarto w nim także rekomendacje dotyczące działań po stronie przedsiębiorstw i podmiotów publicznych, które powinny doprowadzić do szerszego niż dotychczas stosowania wspomnianego instrumentu.

EN The aim of the article is a diagnosis of the major risks and barriers to the use of the PPP instrument in Poland. The article includes a literature review, as well as the results of a survey conducted on 120 entities of all sizes operating on the Polish market and 30 entities in public administration. It also contains recommendations for action on the side of businesses and public entities, which should lead to wider than before application of that instrument.

Pages (from - to)

67 - 78

DOI

10.21008/j.0239-9415.2017.075.05

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Points of MNiSW / journal

10.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

10.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.