Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Straty ciśnienia podczas przepływu roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy z dodatkiem soli przez złoże cząstek kulistych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee | [ SzD ] doctoral school student

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Chemical sciences

Title variant

EN Pressure losses during the flow of carboxymethylcellulose sodium salt solutions with salt addition through the bed of spherical particles

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Abstract

PL Sól sodowa karboksymetylocelulozy (Na-CMC) należy do polimerów jonowych, zwanych polielektrolitami. Jest pochodną celulozy szeroko stosowaną w wielu gałęziach przemysłu jako modyfikator lepkości, stabilizator emulsji, a także jako płyn modelowy w mechanice płynów nienewtonowskich. W pracy analizowano straty ciśnienia wodnych roztworów Na-CMC z dodatkiem i bez dodatku soli (NaCl). Wykazano, że zarówno lep-kość zmierzona przy użyciu reometru, jak i lepkość pozorna w przepływie przez złoże porowate uzyskują jakościowo i ilościowo podobne wartości. Wszystkie analizowane roztwory są płynami nienewtonowskimi rozrzedzanymi ścinaniem, które można opisać modelem Carreau-Yasuda. Wraz ze wzrostem stężenia soli w roztworze Na-CMC lepkość pozorna wyznaczona w oparciu o pomiar start ciśnienia w przepływie przez złoże porowate maleje, jakkolwiek kształt krzywych lepkości nie ulega zmianie.

EN Sodium carboxymethylcellulose (Na-CMC) belongs to ionic polymers called polyelectrolytes. It is a cellulose derivative widely used in many industries as a viscosity modifier, emulsion stabilizer, and also as a model fluid in the mechanics of non-Newtonian fluids. The study analyzed the pressure losses of Na-CMC solutions with and without salt (NaCl). It was shown that both the viscosity measured with the rheometer and the apparent viscosity in the flow through the porous bed obtained qualitatively and quantitatively similar values. All analyzed solutions are non-Newtonian shear-thinning fluids which can be described by the Carreau-Yasuda model. As the salt concentration in the Na-CMC solution increases, the apparent viscosity, based on the measurement of pressure losses in the flow through the porous bed, decreases, although the shape of the viscosity curves does not change.

Pages (from - to)

349 - 355

Book

Trzecie Seminarium Praktyczne Aspekty Inżynierii Chemicznej PAIC-2022 : recenzowana monografia konferencyjna, Zaniemyśl, 7-8 czerwca 2022

Presented on

PAIC 2022, 7-8.06.2022, Zaniemyśl, Polska

Points of MNiSW / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.