Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Transport środków specjalnego przeznaczenia wykorzystywanych w medycynie na przykładzie szczepionek przeciw COVID-19

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport
[7.6] Chemical sciences

Title variant

EN Transport of special purposes used in medicine on the example of vaccines against COVID-19

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • szczepionka
  • postać leku
  • zimny łańcuch dostaw
EN
  • vaccine
  • medicament form
  • cold supply chain
Abstract

PL Transport leków dotyczy całego szeregu preparatów w różnej postaci. Jakość wyrobów leczniczych wpływa bezpośrednio na zdrowie pacjenta, dlatego procedury związane z dystrybucją preparatów farmaceutycznych muszą być ściśle przestrzegane. Podczas doboru środka transportu do przewozu leków, w tym szczepionek, należy kierować się dokumentacją załączoną do danego preparatu. Każdy medykament wymaga innych warunków klimatycznych w celu zachowania swoich właściwości. Przeanalizowano prawne aspekty dotyczące warunków bezpiecznego magazynowania i transportu szczepionek. Szczegółowej analizie poddano jedne z najnowszych preparatów wprowadzonych na rynek - szczepionki przeciw COVID-19.

EN Medicament transport concerns a whole range of preparations in various forms. The quality of medicinal products directly affects the patient's health, therefore the procedures related to the distribution of pharmaceutical preparations must be strictly followed. When selecting a means of transport for transporting drugs, including vaccines, the documentation attached to a given preparation should be followed. Each preparation requires different climatic conditions in order to maintain its properties. The law aspects concerning the conditions of safe storage and transport of vaccines were analyzed. One of the newest preparations introduced to the market - vaccines against COVID-19, was subjected to a detailed analysis.

Pages (from - to)

283 - 297

URL

https://putpoznanpl-my.sharepoint.com/personal/lukasz_semklo_put_poznan_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022%2FMateria%C5%82y%20konferencyjne%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022&ga=1

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.