Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Ocena wpływu własności fizyko-chemicznych materiałów pędnych na bezpieczeństwo działań w bazach lotniczych

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport
[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN Assessment of the influence of the physico-chemical properties of propellers on the safety of operations at aeronautical bases

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • materiały pędne
  • magazynowanie paliw
  • własności fizykochemiczne paliw
EN
  • propellants
  • fuel storage
  • physicochemical properties of fuels
Abstract

PL Gospodarka materiałami pędnymi stanowiących zagrożenie w bazach lotniczych i w aktualnych warunkach wymaga uwzględnienia różnorodności rodzaju działań i dopasowanych do nich materiałów pędnych. Celem jest osiągnięcie jak największej niezawodności systemów. Pomimo, że temat ten był już omawiany w artykułach to każde nowe spojrzenie na zagadnienie zwiększa końcowy efekt jakim jest podniesienie skuteczności działań. Praca wskazuje na elementy mogące ograniczać skuteczność działań obejmujących działy magazynowe dostosowane do przechowywania materiałów niebezpiecznych, a w szczególności magazynowania materiałów pędnych o charakterze fizyko-chemicznym. Przedstawiona analiza danych obejmuje różne systemy transportu lotniczego.

EN The management of propellants constituting a threat in air bases and in the current conditions requires taking into account the variety of activities and propellants matched to them. The goal is to achieve the highest possible system reliability. Although this topic has already been discussed in the articles, each new look at the issue increases the final effect, which is increasing the efficiency of activities. The work indicates elements that may limit the effectiveness of activities involving warehouse departments adapted to the storage of hazardous materials, and to the storage of physico-chemical propellants. The presented data analysis covers various air transport systems.

Pages (from - to)

257 - 267

URL

https://putpoznanpl-my.sharepoint.com/personal/lukasz_semklo_put_poznan_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022%2FMateria%C5%82y%20konferencyjne%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022&ga=1

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.