Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Zastosowanie procedur frakcjonowania chemicznego do oceny ryzyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego metalami ciężkimi

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering and transport
[7.6] Chemical sciences

Title variant

EN Application of chemical fractionation procedures to assess the risk of environmental pollution with heavy metals

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph / paper

Publication language

polish

Keywords
PL
  • metale ciężkie
  • biodostępność
  • mobilność
  • ekstrakcja sekwencyjna
Abstract

PL Skażenie środowiska metalami ciężkimi jest aktualnym problemem globalnym i wymaga stałej kontroli i monitorowania. Specjacja metali ciężkich jest jedną z nowoczesnych metod badawczych, pozwalającą na rozróżnienie źródeł emisji oraz umożliwiającą przewidywanie przemian metali oraz migracji w środowisku. W badaniach środowiskowych w celu oznaczania metali ciężkich stosuje się w tym celu ekstrakcję sekwencyjną, która pozwala rozdzielić metale ciężkie na frakcje chemiczne, które w różnych warunkach naturalnych mogą być uwalniane do roztworu. Mobilne formy metalu (na podstawie rozpuszczalności oraz siły wiązań) dostarczają nam informacji na temat biodostępności oznaczanych metali ciężkich oraz stabilnych i nieaktywnych ich form chemicznych łącznie z oceną stopnia włączania metali ciężkich do obiegu biogeochemicznego. W pracy przedstawiono procedury wykorzystujące najczęściej stosowane schematy ekstrakcji sekwencyjnych, stosowanych do frakcjonowania metali w glebach, osadach i popiołach.

EN Environmental contamination with heavy metals is a current global problem and requires constant control and monitoring. Speciation of heavy metals is one of the modern research methods that allows to distinguish emission sources and enables the prediction of metal transformations and migration in the environment. In environmental research for the determination of heavy metals, sequential extraction is used for this purpose, which allows the separation of heavy metals into chemical fractions that, under various natural conditions, can be released into the solution. Mobile forms of metal (based on solubility and bond strength) provide us with information on the bioavailability of the heavy metals being determined and their stable and inactive chemical forms, including the assessment of the degree of incorporation of heavy metals into the biogeochemical cycle. The paper presents procedures using the most commonly used sequential extraction schemes for metal fractionation in soils, sediments and ashes.

Pages (from - to)

369 - 379

URL

https://putpoznanpl-my.sharepoint.com/personal/lukasz_semklo_put_poznan_pl/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022%2FMateria%C5%82y%20konferencyjne%2Ezip&parent=%2Fpersonal%2Flukasz%5Fsemklo%5Fput%5Fpoznan%5Fpl%2FDocuments%2FKonferencja%202022&ga=1

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.