Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Chapter

Download BibTeX

Title

Analiza możliwości zapewnienia zapotrzebowania energetycznego symulatora lotu CKAS Motion Sim5 na potrzeby szkolenia

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.7] Civil engineering, geodesy and transport
[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
 • ogniwa fotowoltaiczne
 • symulatory lotu
 • szkolenie lotnicze
 • infrastruktura krytyczna
 • energochłonność
 • zużycie energii
EN
 • photovoltaic cells
 • flight simulators
 • aviation training
 • critical infrastructure
 • energy consumption
Abstract

PL Sytuacja na świecie pokazała nie raz że infrastruktura krytyczna jest ważna w funkcjonowaniu każdego państwa oraz jego obywateli. Jest to szczególnie ważny element w aspekcie pojawiających się kryzysów oraz konfliktów światowych. Jednym z najważniejszych systemów jest zaopatrzenie w energię elektryczną. W celu uniezależnienia obiektów infrastruktury krytycznej, od problemów z dostępem do sieci elektroenergetycznej stale poszukuje się alternatywnych źródeł zasilania. W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznej jako źródła zasilania dla autonomicznego systemu symulacji lotu. Przeprowadzono próby polegające na określeniu energochłonności urządzenia w ujęciu długofalowym jak i w szczytowych momentach zapotrzebowania energetycznego. Pod uwagę wzięto również profil nasłonecznienia i możliwości uzyskania energii z paneli w zależności od ich lokalizacji i liczby. Wykazano, że 150 paneli fotowoltaicznych może zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne urządzenia symulacji lotu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń. Stosowanie alternatywnych źródeł zasilania jest drogą do uzyskania niezależności energetycznej. Jest to szczególnie istotne gdy analizowane są obiekty infrastruktury krytycznej. Niniejsza praca może wskazać zarządcom takiej infrastruktury drogę działania, a przedstawiona w pracy metodyka może być wykorzystana do obliczeń dla dowolnego systemu wykorzystującego energię elektryczną do zasilania.

EN The situation in the world has shown more than once that critical infrastructure is important for the functioning of each country and its citizens. It is a particularly important element in the aspect of emerging crises and world conflicts. One of the most important systems is the electricity supply. In order to make the objects of the critical infrastructure independent of problems with access to the power grid, alternative sources of power are constantly searched for. The article presents an analysis of the possibility of using a photovoltaic installation as a power source for an autonomous flight simulation system. Tests were carried out to determine the energy consumption of the device in terms of long-term and peak energy demand. The insolation profile and the possibility of obtaining energy from the panels depending on their location and number were also taken into account. It has been shown that 150 photovoltaic panels can meet the energy demand of a flight simulation device for the purpose of conducting training. Using alternative power sources is the way to energy independence. It is especially important when critical infrastructure objects are analyzed. This paper may indicate the way of operation to the managers of such infrastructure, and the methodology presented in the paper may be used for calculations for any system that uses electricity to supply power.

Pages (from - to)

221 - 231

URL

https://itwl.pl/media/attachments/2022/10/18/tom_i_nauka_dla_obronnosci.pdf#page=231

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Konferencja Naukowo-Techniczna : Nauka dla obronności : Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.