Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza możliwości zapewnienia zapotrzebowania energetycznego symulatora lotu CKAS Motion Sim5 na potrzeby szkolenia

Authors

[ 1 ] Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Silników Spalinowych i Napędów, Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.6] Civil engineering and transport
[2.9] Environmental engineering, mining and energy

Year of publication

2022

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Abstract

PL Sytuacja na świecie pokazała nie raz że infrastruktura krytyczna jest ważna w funkcjonowaniu każdego państwa oraz jego obywateli. Jest to szczególnie ważny element w aspekcie pojawiających się kryzysów oraz konfliktów światowych. Jednym z najważniejszych systemów jest zaopatrzenie w energię elektryczną. W celu uniezależnienia obiektów infrastruktury krytycznej, od problemów z dostępem do sieci elektroenergetycznej stale poszukuje się alternatywnych źródeł zasilania. W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania instalacji fotowoltaicznej jako źródła zasilania dla autonomicznego systemu symulacji lotu. Przeprowadzono próby polegające na określeniu energochłonności urządzenia w ujęciu długofalowym jak i w szczytowych momentach zapotrzebowania energetycznego. Pod uwagę wzięto również profil nasłonecznienia i możliwości uzyskania energii z paneli w zależności od ich lokalizacji i liczby. Wykazano, że 150 paneli fotowoltaicznych może zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne urządzenia symulacji lotu na potrzeby przeprowadzenia szkoleń. Stosowanie alternatywnych źródeł zasilania jest drogą do uzyskania niezależności energetycznej. Jest to szczególnie istotne gdy analizowane są obiekty infrastruktury krytycznej. Niniejsza praca może wskazać zarządcom takiej infrastruktury drogę działania, a przedstawiona w pracy metodyka może być wykorzystana do obliczeń dla dowolnego systemu wykorzystującego energię elektryczną do zasilania.

Pages (from - to)

221 - 231

URL

https://putpoznanpl-my.sharepoint.com/:u:/r/personal/lukasz_semklo_put_poznan_pl/Documents/Konferencja%202022/Materia%C5%82y%20konferencyjne.zip?csf=1&web=1&e=fggawY

Book

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej. Tom 1

Presented on

Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej, 14-15.09.2022, Poznań, Polska

Ministry points / chapter

20.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.