Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Dobre praktyki w nauczaniu zdalnym w okresie pandemii COVID-19

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Good practise in remote learning during the covid-19 pandemic

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2022 | Journal number: nr 85

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • COVID-19
  • nauczanie zdalne
  • dobre praktyki w nauczaniu zdalnym
  • kompetencje w e-learningu
EN
  • COVID-19
  • remote learning
  • good practices in distance learning
  • e-learning competences
Abstract

PL Celem pracy jest określenie, jakie dobre praktyki w procesie dydaktycznym są stosowane przez wykładowców podczas nauczania zdalnego i w jakim zakresie ich zastosowanie powiązane jest z poziomem kompetencji prowadzących. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety oddzielnie wśród studentów, badając z ich punktu widzenia zaangażowanie pracowników, ich kompetencje w nauczaniu on-line oraz stosowanie dobrych praktyk. Pracownicy udzielali odpowiedzi w zakresie postrzegania swoich kompetencji w nauczaniu zdalnym oraz tego, jakie dobre praktyki były ich udziałem, a jakie dodatkowo by zalecali w nauczaniu zdalnym. Zestawienie wyników badań ankietowych pozwoliło na wskazanie przestrzegania dobrych praktyk przez prowadzących i słuchaczy. Dodatkowo na tej podstawie zostały wybrane te, które powinny być rozwijane, a jednocześnie mogą stanowić punkt wyjściowy dalszych badań. Zasadne jest przygotowanie listy dobrych praktyk do stosowania podczas nauczania zdalnego. Powinna ona odnosić się do działań i zachowań zarówno prowadzących zajęcia, jak i słuchaczy. Przeprowadzone badania umożliwiły opracowanie uniwersalnej listy dobrych praktyk, która jest na etapie oceny eksperckiej przed wdrożeniem jej w nauczaniu zdalnym.

EN The aim of the work is to determine what good practices in the teaching process are used by lecturers during remote learning and to what extent their use is related to the level of competences of the teachers. The research was conducted with the use of a questionnaire, separately among students, examining from their point of view employee involvement, em-ployee competences in on-line teaching and the application of good practices. Employees provided answers in terms of their perception of their competences in remote learning and what good practices they applied, and which practices they would recommend in remote learning. The compilation of the results of the questionnaires made it possible to indicate adherence to good practices by the teachers and the students. Additionally, on this basis, the practices that should be developed and at the same time may constitute a starting point for further research have been selected. It is reasonable to prepare a list of good practices to be used in distance learning. It should refer to the activities and behavior of both the instructors and the students. The conducted research made it possible to develop a universal list of good practices, which is at the stage of expert evaluation before its implementation in remote learning.

Pages (from - to)

171 - 188

DOI

10.21008/j.0239-9415.2022.085.10

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Dobre-praktyki-w-nauczaniu-zdalnym-w-okresie-pandemii-COVID-19,152228,0,1.html

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

200 months after publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.