Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Koncepcja systemu kontroli jakości spalin emitowanych przez domowe kotły C.O. do atmosfery

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[2.10] Environmental engineering, mining and energy

Title variant

EN The Concept of the Quality Control System of Flue Gas Emitted by Domestic Boilers to the Atmosphere

Year of publication

2022

Published in

Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering

Journal year: 2022 | Journal number: iss. 107

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • spalanie
  • konwersja energii
  • odpady komunalne
  • zdalny monitoring
Abstract

PL W artykule zaprezentowano koncepcję nadzoru nad pracą urządzeń spalających paliwa kopalne, a w szczególności węgiel kamienny polegającą na monitorowaniu ilości związków emitowanych do atmosfery podczas ich eksploatacji. Dla przyjętych kryteriów celów badań zaprojektowano stanowisko pomiarowe, opracowano procedurę badawczą oraz wykonano badania zmierzające do określenia możliwości zdalnego kontrolowania składu spalin emitowanych do atmosfery z kotłów. W oparciu o dane zestawione w tabelach i na wykresach wykonano analizę i wskazano możliwości prowadzenia zdalnego monitoringu. Badania wykonano analizując paliwa stałe mieszane składające się z węgla kamiennego oraz różnych odpadów komunalnych. Charakterystyki czasowe emisji produktów spalania pozwoliły na wskazanie cech tych przebiegów wskazujących na zastosowanie niedozwolonego paliwa. W pracy przedstawiono zestaw urządzeń pozwalających na monitorowanie i archiwizację danych gromadzonych w urządzeniach grzewczych podczas konwersji energii chemicznej paliwa w energię użyteczną o postaci dostosowanej do procesu technologicznego realizowanego w przedsiębiorstwie.

EN The article presents the concept of supervision over the operation of devices burning fossil fuels, in particular hard coal, consisting in monitoring the amount of compounds emitted into the atmosphere during their operation. For the adopted test criteria, a measuring stand was designed, a test procedure was developed and tests were carried out to determine the possibility of remote control of the composition of exhaust gases emitted into the atmosphere from boilers. Based on the data compiled in tables and graphs, an analysis was performed and the possibilities of remote monitoring were indicated. The research was carried out by analyzing mixed solid fuels consisting of hard coal and various municipal waste. The time characteristics of the emission of combustion products made it possible to indicate the characteristics of these waveforms indicating the use of forbidden fuel. The paper presents a set of devices that allow for monitoring and archiving of data collected in heating devices during the conversion of chemical energy of fuel into useful energy in a form adapted to the technological process carried out in the enterprise.

Pages (from - to)

95 - 102

DOI

10.21008/j.1897-0737.2022.107.0008

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

5

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.