Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Shopfloor Management (SFM) jako wizualne narzędzie zarządzania w sytuacjach różnorodności i presji czasu

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Instytut Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.6] Management and quality studies

Title variant

EN Shopfloor management (SFM) as a visual management tool in situations of diversity and time pressure

Year of publication

2022

Published in

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Journal year: 2022 | Journal number: nr 85

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Shopfloor Management (SFM)
  • Lean Manufacturing
  • zarządza-nie wizualne
  • bariery wdrożenia Lean
EN
  • Lean Manufacturing
  • Shopfloor Management (SFM)
  • visual manage-ment
  • Lean implementation barriers
Abstract

PL Efektywne i efektywne zarządzanie warsztatem produkcyjnym może zapewnić przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną, a eliminacja marnotrawstwa staje się priorytetem. W związku z tym autorzy dokonali przeglądu literatury, którego głównym celem była analiza publikacji związanych z metodą Shopfloor Management (SFM). Autorzy wybrali to narzędzie do zarządzania wizualnego ze względu na osobiste doświadczenie zawodowe we wdrażaniu SFM. Innym powodem wyboru SFM był brak polskich publikacji dotyczących wdrażania tej metody w krajowych przedsiębiorstwach, co zauważyli autorzy studiując literaturę metodą analizy słów kluczowych. Przegląd literatury wykazał rosnące zainteresowanie metodą SFM w krajach wysoko rozwiniętych oraz wzrost publikacji związanych z oceną efektów jej wdrożenia w tych krajach, przy jednoczesnym niedoborze badań dotyczących polskich przedsiębiorstw. Stwierdzona luka badawcza dotyczy niedostatecznie zbadanych obszarów, takich jak te związane z metodą SFM czy wizualizacją danych w warsztacie produkcyjnym. Zaobserwowaną lukę w wiedzy autorzy starają się wypełnić analizując wybrane artykuły i płynące z nich wnioski z obserwacji uczestniczącej, doświadczenia zawodowego oraz własnych badań naukowych. Opracowanie adresowane jest zarówno do studentów nauk o zarządzaniu i jakości, jak i praktyków wdrażania Lean w organizacji systemów produkcyjnych.

EN Effective and efficient management of the production workshop can provide the enter-prise with a competitive advantage, and the elimination of waste becomes a priority. There-fore, the authors performed a literature review, the main purpose of which was to analyze publications related to the Shopfloor Management (SFM) method. The authors chose this visual management tool due to personal professional experience in SFM implementation. Another reason for choosing SFM was the shortage of Polish publications concerning the implementation of this method in domestic enterprises, which the authors noticed in their study of the literature using the keyword analysis method. The literature review showed a growing interest in the SFM method in highly developed countries and an increase in publications related to the assessment of the effects of its imple-mentation in these countries, with a simultaneous shortage of research on Polish companies. The research gap found refers to insufficiently researched areas, such as those related to the SFM method or data visualization in the production workshop. The authors attempt to fill the observed knowledge gap by analyzing selected articles and their conclusions from participa-tory observation, professional experience and own scientific research. The study is addressed to both students of management and quality sciences as well as practitioners of Lean implementation in the organization of production systems. The undertaken research systematizes the structural model of the SFM method, and may form the conceptual basis for Lean implementation for practitioners in Poland

Pages (from - to)

23 - 42

DOI

10.21008/j.0239-9415.2022.085.02

URL

https://zeszyty.fem.put.poznan.pl/Shopfloor-Management-SFM-jako-narzedzie-zarzadzania-wizualnego-w-sytuacji-roznorodnosci,150579,0,2.html

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

40.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.