Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Adaptacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo istniejących przejść podziemnych

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Conversion of existing underground walkways for the disabled

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przejścia podziemne
  • osoby niepełnosprawne ruchowo
  • adaptacja
Abstract

PL Przystosowanie istniejących przejść podziemnych w dużych ośrodkach miejskich do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo ma bardzo istotne znaczenie. Niekiedy całe ciągi komunikacyjne stanowią barierę porównywalną z rzeką, dzieląc miasto na dwie praktycznie odcięte wzajemnie części. W celu przystosowania przejścia można stosować następujące rozwiązania konstrukcyjne: pochylnie, windy, ruchome platformy, rozwiązania mieszane, całkowitą przebudowę przejścia lub węzła komunikacyjnego. W referacie opisano czynniki, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu adaptacji, wytyczne z odpowiednich aktów prawnych oraz omówiono proponowane rozwiązania przykładami. Istniejące przejścia podziemne powinny być systematycznie przystosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dużych ośrodkach miejskich nawet połowa z przejść może nie spełniać odpowiednich wymogów. Przykładem może być Poznań, w którym jedynie nieco ponad 36% procent przejść podziemnych dostosowane jest do ruchu osób niepełnosprawnych.

EN Conversion of existing underground walkways in large cities for the disabled has a crucial meaning. Sometimes whole communication routes become a barrier comparable with a river, dividing a city into two practically separate parts. In order to adapt an underground walkway for the disabled following solutions can be applied: ramps, lifts, movable platforms, mixed solutions, complete rebuilt of a junction. In the paper the authors presented factors which should be considered in the design of an adaptation, guidelines from appropriate legal acts and details of suggested solutions with examples. The existing underground walkways should be systematically adapted to the needs of the disabled. In large cities mostly even not a half of underpasses meet usually suitable requirements. As an example in Poznań merely 36% of all underground walkways are prepared for the disabled.

Pages (from - to)

125 - 132

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.