Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wspomaganie decyzji zakupowych w branży spawalniczej za pomocą metody k-średnich

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Purchase decision-making support in welding branch with the use of k-means method

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie

Rocznik: 2016 | Numer: nr 70

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • wspomaganie decyzji
  • analiza skupień
  • metoda k-średnich
EN
  • decision support
  • clustering
  • k-means method
Streszczenie

PL Podejmowanie decyzji w przedsiębiorstwie wiąże się często z wyborem najlepszego rozwiązania na podstawie wielu kryteriów opisujących analizowany problem. Z tego punktu widzenia można go nazwać wielokryterialnym problemem decyzyjnym. W artykule przedstawiono zastosowanie jednej z metod wspomagania decyzji – analizy skupień metodą k-średnich – w doborze materiałów dodatkowych do procesu spawania metodą SAW. Dokonano podziału na skupienia, uwzględniając dwa kryteria doboru ich początkowych centrów, porównano oba warianty, a na końcu scharakteryzowano szczegółowo grupy wyodrębnione za pomocą jednego z nich. Wybrane podejście do analizy skupień okazało się przydatne we wspomaganiu decyzji dotyczących zakupów w branży spawalniczej.

EN Decision-making in enterprises is often connected with selecting the best solution on the basis of many criteria describing the analyzed problem. From this point of view, it can be called a multi–criterial decision–making problem. The article presents the use of a chosen clustering method – the k-means method – in the selection of materials for the SAW method process. Clusters were divided into two, based on the two different ways of choosing their initial centers. The two options were compared, and finally the clusters created on the basis of the chosen division were characterized in detail. The selected approach proved useful as decision-making support for purchasing materials in the welding industry.

Strony (od-do)

203 - 214

DOI

10.21008/j.0239-9415.2016.070.15

Pełny tekst artykułu

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Punktacja MNiSW / czasopismo

10

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

10