Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download file Download BibTeX

Title

Ocena przydatności użytkowej przejść podziemnych dla pieszych na przykładzie miasta Poznania

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Analysis of functionality of underground pedestrians passages on example of Poznan

Year of publication

2016

Published in

Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej

Journal year: 2016 | Journal number: nr 21

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • przejścia podziemne
  • tunele miejskie
  • tunele płytkie
Abstract

PL W dużych ośrodkach miejskich o złożonym układzie komunikacyjnym, gdzie gęsta sieć dróg samochodowych przeplata się dodatkowo z liniami tramwajowymi i kolejowymi, zapewnienie bezpiecznego i komfortowego pokonania przeszkody przez osoby piesze staje się szczególnie istotne. Realizacja tego zadania jest możliwa między innymi dzięki przejściom podziemnym, które powinny być przystosowane do korzystania przez wszystkich użytkowników: pieszych pełnosprawnych- i niepełnosprawnych ruchowo, matek z wózkami dziecięcymi, rowerzystów, itp. W referacie przedstawiono, na przykładzie przejść podziemnych zlokalizowanych w Poznaniu, ogólną ich charakterystykę pod kątem przydatności dla wszystkich potencjalnych użytkowników. Przeanalizowano wpływ ukształtowania przejścia w zależności od charakteru przekraczanej trasy komunikacyjnej w kontekście występowania innych alternatywnych sposobów jej przekroczenia. Wskazano na konieczność uwzględnienia w projektowaniu nowych i modernizacji istniejących przejść perspektyw zwiększenia ruchu pieszych wynikających np. z rozbudowy infrastruktury komunikacyjnej i handlowej.

EN In large urban centers with complex communication system, where a dense network of highways is intertwined in addition to the tram and railway lines providing a safe and comfortable overcome obstacles by pedestrians becomes particularly important. This task is possible thanks to the underground pedestrians passages, which should be suitable for use by all users: pedestrians and physically disabled persons, mothers with baby carriages, cyclists, etc. In the paper, on the example of underground passages located in Poznan, general characteristics of such passages in terms of their suitability for all potential users is presented. The influence of tunnel shape depending on the nature of exceeded communication route in the context of other different alternative ways of spanning the obstacle was analyzed. The need of taking into account the forecast of increasing pedestrians traffic (resulting from e.g. the development of transport and trade infrastructure) in the design stages of new and modernization of existing passages was indicated.

Pages (from - to)

133 - 145

License type

CC BY-SA (attribution - share alike)

Full text of article

Download file

Access level to full text

public

Ministry points / journal

4

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.