Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda planowania finansowego w zarządzaniu Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Autorzy

Promotor

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Financial Planning Method in the Management of an Independent Public Health Care Unit

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie
  • planowanie finansowe
  • marketing
  • analiza
  • jakość
EN
  • management
  • financial planning
  • marketing
  • analysis
  • quality
Streszczenie

PL Rozprawa poświęcona jest problematyce planowania finansowego jak narzędzie do efektywnego zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. W rozprawie przedmiotem badań jest ocena ważności wskaźników oddziaływujących na płynność finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kontekście przychodów i kosztów. Przy metodyce rozszerzonej ustalono, iż planowanie finansowe można określić jako przewidywanie skutków kolejnych wariantów działań na realizację strategicznych celów działalności podmiotu gospodarczego. Zarządzanie podmiotami służby zdrowia jest specyficznym zadaniem, wymagającym szerokiej wiedzy. SPZOZ definiowane są jako podmioty rynkowe, podlegające prawom rynku, a jednocześnie mające specyficzne mechanizmy finansowania i oceny działalności. Pomiar jakości zarządzania w przypadku podmiotów służby zdrowia wymaga ustalenia zestawu wskaźników jakości, w tym wskaźników oceny zarządzania finansami jednostki w odniesieniu do bieżących warunków funkcjonowania i otoczenia jednostki. Usamodzielnienie zakładów opieki zdrowotnej wymusza zmianę podejścia menadżerów do zagadnień zarządzania. Konieczne jest stosowanie metod i narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji, szczególnie tych które dotyczą działalności służby zdrowia w przyszłości. Wiąże się to z koniecznością wypracowania planu gospodarczego składającego się z elementów potrzebnych do oceny ekonomicznej przyszłej działalności jednostek, jakimi są ZOZ-y. Planowanie jest procesem, który stwarza możliwości wyboru najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań spośród możliwych do osiągnięcia celów. Zarządzanie to zestaw działań obejmujących planowanie, decyzyjność, organizację i przewodzenie, skierowanych na zasoby organizacji, realizowanych z zamiarem osiągnięcia zamierzonych celów w sposób sprawny i skuteczny. Nowe warunki zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowania SPZOZ spowodowały wzrost złożoności procesów zarządzania oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju. Ustandaryzowane procesy realizowane w SPZOZ mogą być zmieniane i dostosowywane do potrzeb tak,aby przy jednoczesnym zwiększaniu jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów, lepiej wykorzystywać posiadane zasoby i generować korzystny wynik finansowy. W organizacjach publicznych innowacje i kreatywność są czynnikami ściśle ze sobą powiązanymi. Zasadniczo kreatywność wykorzystywana jest w generowaniu nowych działańi pomysłów, a innowacyjność jest procesem stosowania twórczych rozwiązań w danych sytuacjach. Zarządzanie finansami polega na sterowaniu pozyskiwaniem źródeł kapitału oraz lokowania go w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację założonego celu strategicznego. W trakcie prowadzenia działalności kapitały własne oraz kapitały obce mogą zostać powiększone oraz wykorzystane do własnej dyspozycji. Plan finansowy powinien stanowić główny rdzeń biznes planu, ponieważ wskazuje on finansowe implikacje wybranej przez firmę strategii. W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest jedną z części analizy finansowej, która umożliwia pogląd na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pryzmat kształtowania się określonych relacji finansowych. Analiza wskaźnikowa nie jest wolna od pewnych ograniczeń. Najpoważniejszym z nich jest fakt, iż bazuje ona wyłącznie na danych pozyskanych z latu biegłych, jednak w połączeniu z analizą otoczenia może służyć do przewidywania warunków działania w przyszłości. W przypadku działalności o ściśle określonym profilu, takim jak działalność Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ), w procesie planowania finansowego należy uwzględnić specyfikę źródeł finansowania, popytu i podaży usług oraz uwarunkowania dodatkowe wynikające z umiejscowienia SPZOZów w strukturze publicznej służby zdrowia w Polsce.

Liczba stron

200

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1907

Katalog on-line

to201899823

Uwagi

brak streszczenia angielskiego

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Ryszard Barcik

Miejsce

Bielsko-Biała, Polska

Data

05.03.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Lech Kościelecki

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

17.02.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.03.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu