Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda planowania finansowego w zarządzaniu Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Authors

Promoter

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Financial Planning Method in the Management of an Independent Public Health Care Unit

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie
  • planowanie finansowe
  • marketing
  • analiza
  • jakość
EN
  • management
  • financial planning
  • marketing
  • analysis
  • quality
Abstract

PL Rozprawa poświęcona jest problematyce planowania finansowego jak narzędzie do efektywnego zarządzania Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. W rozprawie przedmiotem badań jest ocena ważności wskaźników oddziaływujących na płynność finansową Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kontekście przychodów i kosztów. Przy metodyce rozszerzonej ustalono, iż planowanie finansowe można określić jako przewidywanie skutków kolejnych wariantów działań na realizację strategicznych celów działalności podmiotu gospodarczego. Zarządzanie podmiotami służby zdrowia jest specyficznym zadaniem, wymagającym szerokiej wiedzy. SPZOZ definiowane są jako podmioty rynkowe, podlegające prawom rynku, a jednocześnie mające specyficzne mechanizmy finansowania i oceny działalności. Pomiar jakości zarządzania w przypadku podmiotów służby zdrowia wymaga ustalenia zestawu wskaźników jakości, w tym wskaźników oceny zarządzania finansami jednostki w odniesieniu do bieżących warunków funkcjonowania i otoczenia jednostki. Usamodzielnienie zakładów opieki zdrowotnej wymusza zmianę podejścia menadżerów do zagadnień zarządzania. Konieczne jest stosowanie metod i narzędzi wspomagających proces podejmowania decyzji, szczególnie tych które dotyczą działalności służby zdrowia w przyszłości. Wiąże się to z koniecznością wypracowania planu gospodarczego składającego się z elementów potrzebnych do oceny ekonomicznej przyszłej działalności jednostek, jakimi są ZOZ-y. Planowanie jest procesem, który stwarza możliwości wyboru najbardziej satysfakcjonujących rozwiązań spośród możliwych do osiągnięcia celów. Zarządzanie to zestaw działań obejmujących planowanie, decyzyjność, organizację i przewodzenie, skierowanych na zasoby organizacji, realizowanych z zamiarem osiągnięcia zamierzonych celów w sposób sprawny i skuteczny. Nowe warunki zewnętrzne i wewnętrzne funkcjonowania SPZOZ spowodowały wzrost złożoności procesów zarządzania oraz wytyczanie nowych kierunków rozwoju. Ustandaryzowane procesy realizowane w SPZOZ mogą być zmieniane i dostosowywane do potrzeb tak,aby przy jednoczesnym zwiększaniu jakości usług i bezpieczeństwa pacjentów, lepiej wykorzystywać posiadane zasoby i generować korzystny wynik finansowy. W organizacjach publicznych innowacje i kreatywność są czynnikami ściśle ze sobą powiązanymi. Zasadniczo kreatywność wykorzystywana jest w generowaniu nowych działańi pomysłów, a innowacyjność jest procesem stosowania twórczych rozwiązań w danych sytuacjach. Zarządzanie finansami polega na sterowaniu pozyskiwaniem źródeł kapitału oraz lokowania go w składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację założonego celu strategicznego. W trakcie prowadzenia działalności kapitały własne oraz kapitały obce mogą zostać powiększone oraz wykorzystane do własnej dyspozycji. Plan finansowy powinien stanowić główny rdzeń biznes planu, ponieważ wskazuje on finansowe implikacje wybranej przez firmę strategii. W praktyce gospodarczej analiza wskaźnikowa jest jedną z części analizy finansowej, która umożliwia pogląd na całościowe funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez pryzmat kształtowania się określonych relacji finansowych. Analiza wskaźnikowa nie jest wolna od pewnych ograniczeń. Najpoważniejszym z nich jest fakt, iż bazuje ona wyłącznie na danych pozyskanych z latu biegłych, jednak w połączeniu z analizą otoczenia może służyć do przewidywania warunków działania w przyszłości. W przypadku działalności o ściśle określonym profilu, takim jak działalność Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (SPZOZ), w procesie planowania finansowego należy uwzględnić specyfikę źródeł finansowania, popytu i podaży usług oraz uwarunkowania dodatkowe wynikające z umiejscowienia SPZOZów w strukturze publicznej służby zdrowia w Polsce.

Number of pages

200

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1907

On-line catalog

to201899823

Comments

brak streszczenia angielskiego

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ryszard Barcik

Place

Bielsko-Biała, Polska

Date

05.03.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Lech Kościelecki

Place

Warszawa, Polska

Date

17.02.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

26.03.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.