Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Identyfikacja endogenicznych czynników zarządzania konkurencynością subregionu

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Identification of endogenous factors for management of subregion's competitiveness

Language

polish

Keywords
PL
  • subregion
  • konkurencyjność
  • rozwój
  • czynniki
  • endogeniczny
EN
  • subregion
  • competitiveness
  • development
  • factors
  • endogenous
Abstract

PL W rozprawie przedstawiono problematykę zarządzania konkurencyjnością subregionu. Dokonano przeglądu i analizy wybranych pojęć oraz koncepcji rozwoju regionalnego i lokalnego, jak również wybranych modeli konkurencyjności miast i regionów. Przedstawiono specyfikę problemu zarządzania konkurencyjnością subregionu. Zidentyfikowano najbardziej istotne czynniki endogeniczne konkurencyjności subregionu. Część empiryczna pracy koncentrowała się na zbadaniu wskażników ilościowych i jakościowych zidentyfikowanych czynników konkurencyjności w subregionie leszczyńskim. Wyniki badań własnych posłużyły do oceny pozycji konkurencyjnej i potencjału konkurencyjnego subregionu leszczyńskiego. W pracy podjęto również próbę stworzenia modelu zarządzania konkurencyjnością subregionu oraz sformułowano rekomendacje dotyczące wzmacniania potencjalu endogenicznwego subregionu.

EN The dissertation presents issues of management of the competitiveness of the subregion. The selected concepts of regional and local development as well as selected models of competitiveness of cities and regions were reviewed and analyzed. The specificity of the problem of managing the competitiveness of the subregion was presented. The most important endogenous factors of the competitiveness of the subregion have been identified. The empirical part of the study focused on examining quantitative and qualitative indicators of the identified competitiveness factors in the Leszno subregion. The results of own research were used to evaluate the competitive position and competitive potential of Leszno subregion. The study also attempted to create a model for managing the competitiveness of the subregion and formulated recommendations for strengthening the endogenous potential of the subregion.

Number of pages

244

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1880

On-line catalog

to20181008

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Arkadiusz Borowiec

Place

Poznań, Polska

Date

25.10.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Krzysztof Zięba

Place

Gdynia, Polska

Date

08.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

20.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.