Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Wpływ kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw z branż zaawansowanych technologii w Wielkopolsce

Autorzy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Nauk Ekonomicznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN The impact of social capital on the value management of companies belonging to high-tech industries in Greater Poland

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kapitał społeczny
  • kapitał intelektualny
  • wartość przedsiębiorstwa
  • zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
  • wartość przedsiębiorstw zaawansowanych technologii
EN
  • social capital
  • intellectual capital
  • value of the enterprise
  • value based management
  • value of the high-tech companies
Streszczenie

PL Przedmiot rozprawy obejmuje problematykę związaną z kapitałem społecznym i jego rolą w budowaniu wartości przedsiębiorstw. Uzasadnieniem dla podjęcia niniejszego tematu są postępujące procesy globalizacyjne, wsparte rozwojem zaawansowanych technologii, które dały podstawę do ciągłego uzupełniania wiedzy z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem o paradygmaty, oparte na czynnikach miękkich, w tym na kapitale społecznym. W związku z tym, celem niniejszej rozprawy jest zbadanie wpływu kapitału społecznego na zarządzanie wartością przedsiębiorstw zaawansowanych technologii w Wielkopolsce. Realizacja celu głównego prowadzona była przede wszystkim w oparciu o wywiady eksperckie (na grupie 15 naukowców) oraz badania ilościowe prowadzone techniką CATI na grupie 51 przedsiębiorstw. Metodyka badawcza zakładała wyznaczenie poziomu kapitału społecznego w przedsiębiorstwach i odniesienie go do zestawu wskaźników opisujących wartość przedsiębiorstw, uzyskanych na podstawie sprawozdań finansowych. W toku realizacji prac nad rozprawą zweryfikowane zostały trzy hipotezy badawcze.

EN This thesis concerns social capital and its role in creating firm’s long-term value. The ongoing processes of globalization and the continuous development of new technologies give the foundation for introducing new paradigms based on the soft factors, with social capital among them, into company management. Taking the above into consideration this paper aims at investigating the impact of social capital on managing the value of the high technology enterprises in Greater Poland. The study is mainly built on the quantitative CATI research (conducted on the group of 51 firms). The research methodology seeks to define the social capital status in businesses and compare it with the set of the business value coefficients presented in their financial statements. The empirical study involves testing three different hypotheses.

Liczba stron

244

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1989

Katalog on-line

to2020500394

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jan Sikora

Miejsce

Poznań, Polska

Data

21.11.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Maciej Urbaniak

Miejsce

Łódź, Polska

Data

21.10.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

18.12.2019

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości