Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zdolność małych i średnich przedsiębiorstw do poszukiwania okazji rynkowych

Authors

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Przedsiębiorczości i Komunikacji w Biznesie, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The ability of small and medium-sized enterprises to seek market opportunities

Language

polish

Keywords
PL
  • małe i średnie przedsiębiorstwa
  • okazje rynkowe
  • przedsiębiorczość
EN
  • small and medium-sized enterprises
  • market opportunities
  • entrepreneurship
Abstract

PL Główna teza rozprawy mówi, że poprzez poszukiwanie i wykorzystanie okazji rynkowych małe i średnie przedsiębiorstwa mogą wydłużyć swój cykl życia. W konsekwencji, postawiono następujące pytania badawcze: (1) Czy okazje rynkowe mają odwzorowanie w modelach biznesowych przedsiębiorstw? (2) Czy przedsiębiorstwa małe i średnie stosują metody wspomagające poszukiwanie okazji rynkowych? (3) Czy przedsiębiorstwa małe i średnie poszukują okazji przy pomocy tych samych metod, które stosują przedsiębiorstwa duże? (4) Czy rozwiązania strukturalne przedsiębiorstw małych i średnich wspomagają poszukiwanie okazji rynkowych ? (5) Czy przedsiębiorstwa małe i średnie zwiększają swoją zdolność do podjęcia okazji rynkowych poprzez stosowanie elastycznych zasobów? Aby odpowiedzieć na te pytania przeanalizowano literaturę przedmiotu oraz przeprowadzono badania empiryczne ogółem w 300 przedsiębiorstwach. Uzyskane wyniki pozwalają stwierdzić, że relatywnie mały odsetek MSP poszukuje okazji rynkowych stosując metody analizy strategicznej, prowadząc badania marketingowe lub wykorzystując cechy przedsiębiorcze menedżerów.

EN The main thesis of the dissertation says that through the exploration and utilization of market opportunities small and medium-sized enterprises can extend their life cycle. Consequently, the following research questions have been asked: (1) Do the market opportunities have representation in the business models of enterprises? (2) Do small and medium-sized enterprises use methods to support the search for market opportunities? (3) Do small and medium-sized enterprises seek opportunities using the same methods, which are used by large sized enterprises? (4) Does the organization of small and medium-sized enterprises support the search for market opportunities? (5) Do small and medium-sized enterprises increase their ability to take market opportunities through the use of flexible resources? To answer for these questions a literature study was undertaken and empirical research was conducted in a total of 300 enterprises. The results allow to conclude that a relatively small portion of SMEs look for market opportunities by using methods of strategic analysis, conducting marketing research or by using an entrepreneurial features of managers.

Number of pages

209

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1831

On-line catalog

to20179032

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Henryk Sobolewski

Place

Poznań, Polska

Date

21.03.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Magdalena K. Wyrwicka

Place

Poznań, Polska

Date

28.04.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

22.05.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.