Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Badania współczynnika Poissona mikroskopowych modeli materiałów za pomocą symulacji komputerowych

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Study of Poisson's Ratio of Microscopic Models of Materials Using Computer Simulations

Language

polish

Keywords
PL
  • współczynnik Poissona
  • auksetyki
  • twarde cząstki
  • symulacje komputerowe
  • Monte Carlo
EN
  • Poisson's ratio
  • auxetics
  • hard particles
  • computer simulations
  • Monte Carlo
Abstract

PL W ramach rozprawy doktorskiej przeprowadzone zostały symulacje komputerowe wykorzystujące kilka odmian metody Monte Carlo, celem zbadania różnych układów wielocząsteczkowych pod kątem ich właściwości mechanicznych. Badane układy stanowią modele mikroskopowe hipotetycznych materiałów, a w ich analizie skupiono się w szczególności na współczynniku Poissona. Główna część pracy poświęcona została układom dwuwymiarowym, stworzonym z tzw. twardych heksamerów cyklicznych. Układy takich cząstek są interesujące z kilku powodów, z których przede wszystkim wymienić należy izotropowość wszystkich faz, w których istnieją oraz to, że najgęstsza z nich jest chiralna i charakteryzuje się ujemną (anomalną) wartością współczynnika Poissona – jak zostało wykazane w tej pracy – dla dowolnego parametru anizotropii. Materiały tego typu nazywane są auksetykami i zachowują się w sposób sprzeczny z intuicją – przy rozciąganiu podłużnym powiększają (zamiast pomniejszać) swoje wymiary poprzeczne.

EN Within this doctoral dissertation, computer simulations using several variations of Monte Carlo method were performed, in order to examine various multi-particle systems in terms of their mechanical properties. Studied systems represent microscopic models of hypothetical materials and their analysis focuses, in particular, on the Poisson’s ratio. The main part of the work was devoted to two-dimensional systems, formed by hard cyclic hexamers. Systems of such particles are interesting for several reasons, for which, first of all, it is necessary to mention the isotropicity of all the phases, in which they do exist and that the densest of these phases is chiral and has a negative (anomalous) Poisson’s ratio – as demonstrated in this work – for any anisotropy parameter. Materials of this type are called auxetics and behave in a manner contrary to intuition – stretched longitudinally, they increase (instead of reducing) their transverse dimensions.

Number of pages

138

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 2079

On-line catalog

to2021500460

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Dariusz M. Perkowski

Place

Białystok, Polska

Date

30.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Andrzej Radowicz

Place

Kielce, Polska

Date

27.11.2020

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.01.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.