Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badania współczynnika Poissona mikroskopowych modeli materiałów za pomocą symulacji komputerowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Study of Poisson's Ratio of Microscopic Models of Materials Using Computer Simulations

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • współczynnik Poissona
  • auksetyki
  • twarde cząstki
  • symulacje komputerowe
  • Monte Carlo
EN
  • Poisson's ratio
  • auxetics
  • hard particles
  • computer simulations
  • Monte Carlo
Streszczenie

PL W ramach rozprawy doktorskiej przeprowadzone zostały symulacje komputerowe wykorzystujące kilka odmian metody Monte Carlo, celem zbadania różnych układów wielocząsteczkowych pod kątem ich właściwości mechanicznych. Badane układy stanowią modele mikroskopowe hipotetycznych materiałów, a w ich analizie skupiono się w szczególności na współczynniku Poissona. Główna część pracy poświęcona została układom dwuwymiarowym, stworzonym z tzw. twardych heksamerów cyklicznych. Układy takich cząstek są interesujące z kilku powodów, z których przede wszystkim wymienić należy izotropowość wszystkich faz, w których istnieją oraz to, że najgęstsza z nich jest chiralna i charakteryzuje się ujemną (anomalną) wartością współczynnika Poissona – jak zostało wykazane w tej pracy – dla dowolnego parametru anizotropii. Materiały tego typu nazywane są auksetykami i zachowują się w sposób sprzeczny z intuicją – przy rozciąganiu podłużnym powiększają (zamiast pomniejszać) swoje wymiary poprzeczne.

EN Within this doctoral dissertation, computer simulations using several variations of Monte Carlo method were performed, in order to examine various multi-particle systems in terms of their mechanical properties. Studied systems represent microscopic models of hypothetical materials and their analysis focuses, in particular, on the Poisson’s ratio. The main part of the work was devoted to two-dimensional systems, formed by hard cyclic hexamers. Systems of such particles are interesting for several reasons, for which, first of all, it is necessary to mention the isotropicity of all the phases, in which they do exist and that the densest of these phases is chiral and has a negative (anomalous) Poisson’s ratio – as demonstrated in this work – for any anisotropy parameter. Materials of this type are called auxetics and behave in a manner contrary to intuition – stretched longitudinally, they increase (instead of reducing) their transverse dimensions.

Liczba stron

138

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2079

Katalog on-line

to2021500460

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Dariusz M. Perkowski

Miejsce

Białystok, Polska

Data

30.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Andrzej Radowicz

Miejsce

Kielce, Polska

Data

27.11.2020

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

15.01.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna