Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Belki na podłożu sprężystym o zmiennych właściwościach

Autorzy

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pracownik emerytowany

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Beams on elastic foundation with variable properties

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • stateczność
  • belka jednorodna
  • belka trójwarstwowa
  • podłoże sprężyste
  • obciążenie krytyczne
EN
  • stability
  • homogeneous beam
  • three-layered beam
  • elastic foundation
  • critical load
Streszczenie

PL W pracy przedstawiono matematyczną analizę stabilności belek jednorodnych i trójwarstwowych na podłożu sprężystym o zmiennych właściwościach geometrycznych podłoża, podpartych przegubowo. Model analityczny dotyczył belek poddanych ściskaniu w płaszczyznach osiowych. Założono funkcję określającą kształt podłoża sprężystego. Ponadto założono oryginalną funkcję ugięcia. Wyznaczono wzór na siłę krytyczną ściskanych belek, a także dokonano przykładowych obliczeń. Dokonano analizy porównawczej wyników dla belek na podłożu sprężystym. Dopełnieniem prowadzonych badań są wyniki obliczeń modeli belek przy użyciu metody elementów skończonych w programie SolidWorks. Wyznaczono numeryczne wartości obciążeń krytycznych dla wybranych rodzin belek. Wnioski zawarte w podsumowaniu pracy tworzą praktyczny obraz charakterystyki analizowanych belek, a całość podjętych badań stanowi istotne uzupełnienie ciągle podejmowanej problematyki stabilności belek na podłożu sprężystym.

EN The work presents a mathematical analysis of stability of homogeneous and three-layered simply supported beams on an elastic foundation with variable geometrical properties of the foundation. The analytical model concerned the beams subjected to compression in axial planes. The function which determined the shape of the elastic foundation was assumed. In addition, original function of deflection was assumed. The formula for critical load for compressed beams was determined, and sample analytical values were performed. A comparative analysis of the results for beams on an elastic foundation was conducted. The results of calculations of models of beams with the use of finite element method in SolidWorks software are the supplement of the research. Numerical values of critical loads for selected families of beams were determined. The conclusions included in the summary of the work create a practical image of the characteristic of analyzed beams and all the research is an important supplement to the constantly undertaken issue of the stability of beams on an elastic foundation.

Liczba stron

164

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

mechanika

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2117

Katalog on-line

to2021500478

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Marcin Kujawa

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

26.02.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Radosław J. Mania

Miejsce

Łódź, Polska

Data

02.02.2021

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.04.2021

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna