Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Belki na podłożu sprężystym o zmiennych właściwościach

Authors

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Mechaniki Stosowanej, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska | [ E ] pensioner

Reviewers

Title variant

EN Beams on elastic foundation with variable properties

Language

polish

Keywords
PL
  • stateczność
  • belka jednorodna
  • belka trójwarstwowa
  • podłoże sprężyste
  • obciążenie krytyczne
EN
  • stability
  • homogeneous beam
  • three-layered beam
  • elastic foundation
  • critical load
Abstract

PL W pracy przedstawiono matematyczną analizę stabilności belek jednorodnych i trójwarstwowych na podłożu sprężystym o zmiennych właściwościach geometrycznych podłoża, podpartych przegubowo. Model analityczny dotyczył belek poddanych ściskaniu w płaszczyznach osiowych. Założono funkcję określającą kształt podłoża sprężystego. Ponadto założono oryginalną funkcję ugięcia. Wyznaczono wzór na siłę krytyczną ściskanych belek, a także dokonano przykładowych obliczeń. Dokonano analizy porównawczej wyników dla belek na podłożu sprężystym. Dopełnieniem prowadzonych badań są wyniki obliczeń modeli belek przy użyciu metody elementów skończonych w programie SolidWorks. Wyznaczono numeryczne wartości obciążeń krytycznych dla wybranych rodzin belek. Wnioski zawarte w podsumowaniu pracy tworzą praktyczny obraz charakterystyki analizowanych belek, a całość podjętych badań stanowi istotne uzupełnienie ciągle podejmowanej problematyki stabilności belek na podłożu sprężystym.

EN The work presents a mathematical analysis of stability of homogeneous and three-layered simply supported beams on an elastic foundation with variable geometrical properties of the foundation. The analytical model concerned the beams subjected to compression in axial planes. The function which determined the shape of the elastic foundation was assumed. In addition, original function of deflection was assumed. The formula for critical load for compressed beams was determined, and sample analytical values were performed. A comparative analysis of the results for beams on an elastic foundation was conducted. The results of calculations of models of beams with the use of finite element method in SolidWorks software are the supplement of the research. Numerical values of critical loads for selected families of beams were determined. The conclusions included in the summary of the work create a practical image of the characteristic of analyzed beams and all the research is an important supplement to the constantly undertaken issue of the stability of beams on an elastic foundation.

Number of pages

164

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

mechanics

Signature of printed version

DrOIN 2117

On-line catalog

to2021500478

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marcin Kujawa

Place

Gdańsk, Polska

Date

26.02.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Radosław J. Mania

Place

Łódź, Polska

Date

02.02.2021

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

16.04.2021

Unit granting title

Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria mechaniczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.