Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metoda analizy strategicznej działań na rzecz ochrony środowiska w zakładach przemysłu chemicznego

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Strategic analysis of environmental protection in the chemical industry

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • strategie ekologizacji
  • przemysł chemiczny
  • analiza strategiczna
  • doradczy system ekspertowy
  • skale semantyczne
EN
  • environmental strategies
  • chemical industry
  • strategic analysis
  • advisory expert system
  • semantic scales
Streszczenie

PL Celem dysertacji było opracowanie metody analizy strategicznej umożliwiającej wybór strategii ekologizacji oraz określenie w jej ramach działań proekologicznych dla zakładów przemysłu chemicznego. Punktem wyjścia do realizacji założonego celu była metoda SWOT, w oparciu o którą wyodrębniono pięć podstawowych strategii na rzecz ochrony środowiska: ofensywną, innowacyjną, defensywną, pasywna kondycji oraz pasywną działania. Dodatkowo w oparciu o analizę literatury oraz badania terenowe wyodrębniono czynniki, które każdorazowo powinny być poddawane analizie w celu wyboru jednej ze strategii oraz określeniu działań w jej ramach. Ostatecznie opracowana metoda uzyskała charakter doradczego systemu ekspertowego, w którym każdemu z czynników przypisano semantyczne wartości wzorcowe charakterystyczne dla wyodrębnionych pięciu strategii. Użyte skale semantyczne zostały zamodelowane matematycznie z użyciem rozmytych funkcji przejścia. Ostatecznie dla wyodrębnionych czynników otrzymano bazę wiedzy, którą zaimplementowano do zaproponowanego modelu decyzyjnego o charakterze doradczym w środowisku Matlab.

EN The main goal of the dissertation was to elaborate a method of strategic analysis, which enables selection of ecological strategy for chemical industry plants, as well as determination of activities inside the chosen one. Starting point for the realization of the intended goal was a SWOT analysis. Based on it, have been distinguished five kinds of ecological strategies: offensive, innovative, defensive, passive of condition and passive of action. Additionally taking into account the literature as well as fieldwork, factors which should always be analyzed, have been separated. Finally, elaborated method has obtained the nature of the advisory expert system. Each factor has been assigned to semantic reference values characteristic for separate five strategies. All the semantic values were modeled using fuzzy mathematical transfer function. Finally, knowledge base has been received and implemented to the proposed advisory model into Matlab environmental.

Liczba stron

147

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1669

Katalog on-line

to2015800810

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Olszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

06.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Edward Kowal

Miejsce

Zielona Góra, Polska

Data

14.04.2015

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.05.2015

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu