Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda analizy strategicznej działań na rzecz ochrony środowiska w zakładach przemysłu chemicznego

Authors

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Strategic analysis of environmental protection in the chemical industry

Language

polish

Keywords
PL
  • strategie ekologizacji
  • przemysł chemiczny
  • analiza strategiczna
  • doradczy system ekspertowy
  • skale semantyczne
EN
  • environmental strategies
  • chemical industry
  • strategic analysis
  • advisory expert system
  • semantic scales
Abstract

PL Celem dysertacji było opracowanie metody analizy strategicznej umożliwiającej wybór strategii ekologizacji oraz określenie w jej ramach działań proekologicznych dla zakładów przemysłu chemicznego. Punktem wyjścia do realizacji założonego celu była metoda SWOT, w oparciu o którą wyodrębniono pięć podstawowych strategii na rzecz ochrony środowiska: ofensywną, innowacyjną, defensywną, pasywna kondycji oraz pasywną działania. Dodatkowo w oparciu o analizę literatury oraz badania terenowe wyodrębniono czynniki, które każdorazowo powinny być poddawane analizie w celu wyboru jednej ze strategii oraz określeniu działań w jej ramach. Ostatecznie opracowana metoda uzyskała charakter doradczego systemu ekspertowego, w którym każdemu z czynników przypisano semantyczne wartości wzorcowe charakterystyczne dla wyodrębnionych pięciu strategii. Użyte skale semantyczne zostały zamodelowane matematycznie z użyciem rozmytych funkcji przejścia. Ostatecznie dla wyodrębnionych czynników otrzymano bazę wiedzy, którą zaimplementowano do zaproponowanego modelu decyzyjnego o charakterze doradczym w środowisku Matlab.

EN The main goal of the dissertation was to elaborate a method of strategic analysis, which enables selection of ecological strategy for chemical industry plants, as well as determination of activities inside the chosen one. Starting point for the realization of the intended goal was a SWOT analysis. Based on it, have been distinguished five kinds of ecological strategies: offensive, innovative, defensive, passive of condition and passive of action. Additionally taking into account the literature as well as fieldwork, factors which should always be analyzed, have been separated. Finally, elaborated method has obtained the nature of the advisory expert system. Each factor has been assigned to semantic reference values characteristic for separate five strategies. All the semantic values were modeled using fuzzy mathematical transfer function. Finally, knowledge base has been received and implemented to the proposed advisory model into Matlab environmental.

Number of pages

147

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1669

On-line catalog

to2015800810

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Olszewski

Place

Poznań, Polska

Date

06.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Edward Kowal

Place

Zielona Góra, Polska

Date

14.04.2015

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.05.2015

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu