Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ekspertowa metoda identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Autorzy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Experts method for identification and evaluation of nonconformities in the quality management system in the enterprise

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • zarządzanie jakością
  • doskonalenie
  • samoocena
  • ISO 9001
EN
  • quality management
  • improvement
  • self assessment
Streszczenie

PL Przedmiotem rozprawy jest problematyka doskonalenia systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie, ze szczególnym uwzględnieniem działań podejmowanych w odniesieniu do niezgodności potencjalnych i rzeczywiście występujących. Głównym celem dysertacji jest opracowanie ekspertowej metody identyfikacji i oceny niezgodności w systemie zarządzania jakością. Realizacji celu głównego oraz celów szczegółowych poświęcone zostały prace obejmujące: • analizy piśmiennictwa naukowego, • endoekspertowe badania ilościowe przeprowadzone z wykorzystaniem techniki CATI w 384 przedsiębiorstwach, • egzoekspertowe badania jakościowe przeprowadzone metodą ocen ekspertów wśród 34 naukowców i auditorów wiodących. Efekt rozprawy stanowi naukowe opracowanie ekspertowej metody identyfikacji i oceny niezgodności. W celu rozpoznania stanu obecnego realizowanych działań w omawianym zakresie zaproponowano arkusz samooceny. Następnie wskazano poszczególne kroki działań w zależności od osiągniętego wyniku z uwzględnieniem zestawu podstawowych wskazań dla przedsiębiorstw posiadających certyfikowany system zgodny z normą ISO 9001.

EN The following PhD thesis discusses improvements to a corporate quality management system with a focus on measures taken to tackle existing and potential non-conformities. The primary aim is to develop an expert method of identifying and assessing non-conformities in a quality management system. To achieve the main and supplementary objectives, the author: • reviews the scholarly literature, • conducts a quantitative endoexpert study by the CATI technique in 384 enterprises, • conducts an qualitative exoexpert study by the expert assessment method involving 34 scientists and lead auditors. The project’s outcomes include a scientifically designed expert method of non-conformities assessment and identification. In order to identify the current state of the activities carried out in the discussed area, a self-assessment sheet was created. Outlined further in the article is a follow-up to study findings as well as general guidelines for companies that have a certified ISO-9001-compliant system in place.

Liczba stron

205

Dziedzina wg OECD

ekonomia i biznes

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1952

Katalog on-line

to201990762

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Anna Kosieradzka

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

28.12.2018

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Jerzy Olszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

09.01.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.01.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu